نگاهي به...

هر آنچه منتشر ميشود به قصد و هدف آگاهی رسانی و روشنگری است۰ ما حق "آزاد ی بيان" و" قلم" را جزء لاينفک مبارزه خود ميدانيم! ما را از بر چسب و افترا زدن باکی نيست! سلام به شهدای خلق! سلام به آزادی!

۱۳۸۹ خرداد ۱۳, پنجشنبه

تصاویر: مادران فراموش شده


خبرگزاری ایلنا ـ روز مادر يعنی بهانه‌اي براي بوسيدن دستهاي خسته که عمری به پای بالين تو چروک برداشتند، روز مادر يعنی بهانه‌اي براي در آغوش کشيدن او که نوازشگر همه سالهای دلتنگی تو بوده، روز مادر يعنی باز هم بهانه مادر گرفتن...