نگاهي به...

هر آنچه منتشر ميشود به قصد و هدف آگاهی رسانی و روشنگری است۰ ما حق "آزاد ی بيان" و" قلم" را جزء لاينفک مبارزه خود ميدانيم! ما را از بر چسب و افترا زدن باکی نيست! سلام به شهدای خلق! سلام به آزادی!

۱۳۸۹ بهمن ۴, دوشنبه

ندای عزیز تولدت مبارکندای عزیز تولدت مبارک
( تقدیم به دردانه ی ایران، ندا آقا سلطان)
شاید بتوانید که ما را بُکُشید
در راه گلوی ما، صدا را بُکُشید
هرگز نتوانید که در خاطر ما
تصویر شهادت ندا را بُکُشید
جهان زن ـ سوم بهمن ماه، روز تولد نداآقاسلطان، سمبل مظلومیت ملتی است که برای آزادی می جنگد. ندائی که جلو چشمان مردم جهان، با چشمانی باز، در خون خود غلطید. اما اگر چه او جان عزیز را فدای آزادی ملتش کرد، اما اکنون در قلب میلیون ها مردم ایران و جهان زنده است و بر عزم مردم برای آزادی می افزاید . یادش گرامی باد. و تولدش مبارک. تولدـ سوم بهمن ۱۳۶۱ – شهادت ـ سی خرداد ۱۳۸۸