نگاهي به...

هر آنچه منتشر ميشود به قصد و هدف آگاهی رسانی و روشنگری است۰ ما حق "آزاد ی بيان" و" قلم" را جزء لاينفک مبارزه خود ميدانيم! ما را از بر چسب و افترا زدن باکی نيست! سلام به شهدای خلق! سلام به آزادی!

۱۳۹۵ تیر ۱۴, دوشنبه

همه چی آرومه. زنان ایران چقدر خوشحالند.baghdad

مرگ بر آمریکا!!!

مقام معظم: از هنرمند ولنگار تجلیل نشود. هنرمند غیر ولنگارجعفر عظیم زاده از جنبش عظیم زحمتکشان سخن می گوید

زندگی سخت و پرخطر کولبران کرد