نگاهي به...

هر آنچه منتشر ميشود به قصد و هدف آگاهی رسانی و روشنگری است۰ ما حق "آزاد ی بيان" و" قلم" را جزء لاينفک مبارزه خود ميدانيم! ما را از بر چسب و افترا زدن باکی نيست! سلام به شهدای خلق! سلام به آزادی!

۱۳۸۹ مرداد ۱۸, دوشنبه

کارگران فصلی در انتظارمهر : کارگران بسیاری به دلیل فصلی بودن نوع فعالیت و عدم وابستگی شغلی به نهاد و سازمانی به اجبار و برای تامین معاش خود، ساعتها در کنار خیابانها و میادین شهر به انتظار کار می نشینند. این در حالی است که کمتر به این پرسش پاسخ داده شده که جایگاه کارگران فصلی در قانون کار کجاست؟ آیا زندگی آنها هم باید فصلی اداره شود؟!