449108
عبدالرحیم ملازاده رئیس گروهک تروریستی جیش العدل که بعد از دستگیر شدن برادرش به پاکستان فرار کرد.
edallat news
نفر وسطی رئیس گروهک تروریستی جیش العدل است
ر181448_173 IMG_0994 131027075957_jeish_al_adl_386x217_a_nocredit
.181447_534 181454_614
images (7) images (9)
images (10)89746_94189748_90389750_316JesholadlEdaalatnews