نگاهي به...

هر آنچه منتشر ميشود به قصد و هدف آگاهی رسانی و روشنگری است۰ ما حق "آزاد ی بيان" و" قلم" را جزء لاينفک مبارزه خود ميدانيم! ما را از بر چسب و افترا زدن باکی نيست! سلام به شهدای خلق! سلام به آزادی!

۱۳۹۶ شهریور ۳, جمعه

The Final Word - Cinema-ye azad آخرین کلام

عباس عاقلی زاده (١٣٩٦-١٣١٥ / ٢٠١٧-١٩٣٦)

WATCH: State Department news briefing

WATCH: State Department news briefing