نگاهي به...

هر آنچه منتشر ميشود به قصد و هدف آگاهی رسانی و روشنگری است۰ ما حق "آزاد ی بيان" و" قلم" را جزء لاينفک مبارزه خود ميدانيم! ما را از بر چسب و افترا زدن باکی نيست! سلام به شهدای خلق! سلام به آزادی!

۱۳۹۵ آبان ۲۲, شنبه

و سکوت ، خاموشی ِ ژرف ِ پندارهاست
و سکوت ،
محبتی ست به‌ تلخی گرائیده ..
و سکوت ،
آشفتگی ِ عظیمی ست که در آن
روان ِ آدمی ،
شکنجه ای پرشکوه می‌یابد
و از آن
با صُوَری چنان شکوهمند باز می‌آید
که هرگز در واقعیت ِ جهان ِ پیرامون ،
شکوهی چنان باز نمی‌توان یافت...
سکوت
زبان ِ خدایانی ست
که اندیشه ی یکدیگر را
بی آنکه سخنی بگویند در می‌یابند..
و سکوت ، شکست است ..
و سکوت ،
همه ی آن کسانی ست که به‌ ناحق راه ِ تبعیدگاه‌ها در پیش گرفته اند ..
و سکوت ،
انسانی ست که دستانش ،
در آستانه ی مرگ
دست ِ ترا می‌فشرد

«ادگار لی ماسترز »
ترجمه:حسن فیاد

تصاويری از"محمد تقی فلسفی" و "شجعونی" در حال زنا

Dr. Morteza Mohit, 05 Nov. 2016 - استقلال، آزادی، عدالت اجتماعی