نگاهي به...

هر آنچه منتشر ميشود به قصد و هدف آگاهی رسانی و روشنگری است۰ ما حق "آزاد ی بيان" و" قلم" را جزء لاينفک مبارزه خود ميدانيم! ما را از بر چسب و افترا زدن باکی نيست! سلام به شهدای خلق! سلام به آزادی!

۱۳۸۸ مهر ۵, یکشنبه

رفتن شاه و آمدن خمینی


فیلم : بازداشتگاههای مخفی - از بازداشتگاه تا بازداشتگاه

بازداشتگاههای مخفی
ویدئوی کوتاه صدای آمریکا بر اساس کتاب از بازداشتگاه تا بازداشتگاه مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران که به بررسی وجود بازداشتگاههای مخفی در ایران می پردازد.http://www.youtube.com/watch?v=bo_RpWDD8E0