نگاهي به...

هر آنچه منتشر ميشود به قصد و هدف آگاهی رسانی و روشنگری است۰ ما حق "آزاد ی بيان" و" قلم" را جزء لاينفک مبارزه خود ميدانيم! ما را از بر چسب و افترا زدن باکی نيست! سلام به شهدای خلق! سلام به آزادی!

۱۳۹۵ تیر ۲۳, چهارشنبه

ز صبح امروز چهارشنبه با سرعت 105 کیلومتر بر ساعت در منطقه سیستان شدت گرفته

زاهدان-وزش شدید طوفان شن از صبح امروز چهارشنبه با سرعت 105 کیلومتر بر ساعت در منطقه سیستان شدت گرفته و زندگی را برای مردم شهرهای زابل، زهک، هیرمند، هامون و نیمروز مختل کرده است.بادهای موسمی 120 روزه از زمان شکل گیری سیستان در شمال استان با این منطقه همزاد بوده 

دیدگاه دکتر سیروس بینا در مورد خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا در گفتگو ب...

دزدی وخيانت درسرتاپای سيستم ولی فقيه