نگاهي به...

هر آنچه منتشر ميشود به قصد و هدف آگاهی رسانی و روشنگری است۰ ما حق "آزاد ی بيان" و" قلم" را جزء لاينفک مبارزه خود ميدانيم! ما را از بر چسب و افترا زدن باکی نيست! سلام به شهدای خلق! سلام به آزادی!

۱۳۹۲ اردیبهشت ۱۳, جمعه

941086_615460728484098_996675328_n
روز جهانی کارگر، یازدهم اردیبهشت 92 – ایران – سنندج
229781_615460765150761_500123133_n
روز جهانی کارگر، یازدهم اردیبهشت 92 – ایران – سنندج
551268_615460801817424_1202440513_n
روز جهانی کارگر، یازدهم اردیبهشت 92 – ایران – سنندج
302786_615460911817413_1042642307_n
روز جهانی کارگر، یازدهم اردیبهشت 92 – ایران – سنندج
947177_615460851817419_10133621_n
روز جهانی کارگر، یازدهم اردیبهشت 92 – ایران – سنندج