نگاهي به...

هر آنچه منتشر ميشود به قصد و هدف آگاهی رسانی و روشنگری است۰ ما حق "آزاد ی بيان" و" قلم" را جزء لاينفک مبارزه خود ميدانيم! ما را از بر چسب و افترا زدن باکی نيست! سلام به شهدای خلق! سلام به آزادی!

۱۳۹۰ آذر ۹, چهارشنبه

Democracy Now! Exclusive: Occupy Protesters Confront NYPD Commissioner W...

30 11 Dael, Daraa أوغاريت داعل حوران , مظاهرة مسائية في اربعاء سوريا الم...

Riot Police evict Occupy LA

Riot Police evict Occupy LA

Al Barseh, Idlib أوغاريت البرسة إدلب الشهيد هيثم حسين الخلف سحبت جثته...

Al Barseh, Idlib أوغاريت البرسة إدلب الشهيد هيثم حسين الخلف سحبت جثته...

شام-ريف دمشق الضمير طلابية 30-11

The war is over for one soldier

Democracy Now! National and Global News Headlines for Wednesday, Novembe...

Ohio governor paid by Koch Brothers to commence Fracking

CUNY raises tuition as fee hikes spread across campuses