نگاهي به...

هر آنچه منتشر ميشود به قصد و هدف آگاهی رسانی و روشنگری است۰ ما حق "آزاد ی بيان" و" قلم" را جزء لاينفک مبارزه خود ميدانيم! ما را از بر چسب و افترا زدن باکی نيست! سلام به شهدای خلق! سلام به آزادی!

۱۳۹۱ دی ۱, جمعه

پویان انصاری: بشنو از دغل کاری، چون حکایت می کند!                                   Pouyan49@yahoo.se              

هر که بر این باور است در این جهـان هستـی، هیـچ چیـزی سر  ِ جـای خـودش نیست حقیقتـأ درست و صحیح ارزیابی کرده است چراکه در این بـازار مسگـران آخـونـدی هم، همه چیـز قـاتـی پـاتـی شده است تـا جائیکـه مثـلأ برای قـاتـل خـودِ مـارکسیست ها، یعنـی خـامنـه ای جـلاد، توسط سایـر اوبـاش و اراذل جمهوری اسلامی، از آستین ِ ایشان فاکت و سنـد می آورند که، وی مخـالـف اعـدام ِ کمونیست ها بوده است!!!
مسخرگی موضوع اینجاست که علی مطهری یکی از نمایندگان به اصطلاح مردم در"مجلس"، که اراجیف پدرش در مورد آداب و رسوم ایرانیان و هچنین چرندیات خودش در مورد کوروش و داریوش که نشاندهنده ضـد ایـرانـی بودن این پـدر و پسـر است، زر زده است که:
"وزیر کشور و فرمانده ناجا از خانواده ستاربهشتی، مردم و رهبر انقلاب عذرخواهی کنند".
حالا چرا از خامنه ای رهبـر چماقداران که خود دستش تا مفـرق به خـون مـردم مـان آغشته است بـایـد غـذرخـواهـی شود!؟
اراجیف و ریـاکـاری های این دسته از حضرات، بقول معروف مُـرغ پُختـه را هم بخنده می اندازد و این خـود حکایتی است هرچند، می توان درک کرد چرااین مُدافعین نظام خـونخـوار، چنین یاوه هایی سر می دهند       بـزبـانـی ساده، تمام این مسائل دال بر تـرس و وحشت آنها از سقط شدنشان است.

مهدی هاشمی پسرمنفورترین چهره نظام جمهوری اسلامی(رفسنجانی)بعدازجنجال های سرگرم کننده و مُضحـک، سُر و مُور و گُنـده، از "زنـدان" بیـرون می آیـد، خلاصه اینکه این شـامـورتـی بـازی ها فقـط بـه احمدی نژاد ِ تیـرخلاص زن مُنجـر نمی شود چرا که در این شرایط بحـرانـی، خـودِ رژیـم بهتـر از هر کسی می داند دوره ِ نفس کشیـدن شـان در آن سرزمین، گذشته است و بزودی شعله آن آتش زیر خاکستر آنها را می سوزاند.
ملایان با عبا و بی عبا این را به درستی با تمـام وجـود نحـس شان لمس کرده انـد که دیگـر جـایـی برای مـانـدن در آن سرزمیـن را ندارند از این رو، از هر فرصتی استفاده می کنند که به خیال خودشان ورقی را رو کنند تا چند صباحی دیگر به عُمـرکثیف خود ادامه دهند هرچند هستند لابی هایی که با سرمایه های غـارت شده مردم زحمتکش مان ازاین شامورتی بازی ها برای اهداف و بقـای نظام جنایتکارشان درخارج از کشور، شلنگ و جُفتک پـرت می کنند.

اماشایدیکی از مُشمئز کننده ترین قسمت ِ این معرکه گیران دغل باز، خُزعبلات فائزه دختر ِ بقول معروف، "رسمأ جانی" است!
ایشان اخیرأ در سایت کلمه از درون "زنـدان"، افاضه کلام فرموده اند!!!
سرکارفائزه خانم که خود روزی نماینـده دوم تهران درمجلس پنجم جهنمی بودندکه گویا دوران"شکوفایی" جمهوری اسلامی بوده است! یادشان رفته است که درهمان دوران،همین چیزهایی که اکنون از "زنـدان" بلغور می کنند  وجـود داشتـه است.
گویا در آن دوران که نماینده مجلس بوده اند رژیـم خونخـوار شان مادران را از کودکانشان جدا نکرده اند! یا اینکه جوانان برومند سرزمین مان را از دانشگاه برای سلاخی کردن به کُشتارگاه یا همان زندان (البته نه از نوع زندانی که فائزه خانم در آن تشریف دارند) نبـرده انـد!
حال وی از مکـانـی بنـام "زنـدان" چنان تعـریـف و تمجیـد می کند که آدم دلش برای آنجـا یکجورایی تنـگ می شود!!!
این دختـرک گُجستـک که بهـر وسیله ای شده می خواهد این نظـام سرجایش بـاقـی بماند و  فقط جای جنایتکاران تـاریـخ بشـریـت یا بقول معروف، مُهـره هـا جـا بجـا شود یعنی اینکه خامنه ای جـلاد از قـدرت کنـار برود و پـدر جنایتکارش هدایت ماشین سرکوب را بعهده بگیرد .
ازاین منظر، باید هم از "زنـدان" رژیم اش، تعریف کند که البته جای هیچ تعجبی هم نـدارد ولی پرسیدنی است:
اگر ایشان در "زنـدان" هستند پس حتمـأ ستـار بهشتی ها در هُتـل تشریف داشته اند؟؟؟!!!

چرااین آزادی ها و دمکراسی ها و آن"محدودیت"های آنچنانی برای ستـارهـا و هزاران جوانان گمنام دیگر که در زنـدان ها توسط دژخیمـان نظام جنایتکار پـدرش تیکـه و پـاره شده اند که حتی از تحویل جسد آنهـا خود داری شده است و شبانه دور از چشم خانواده شان خاک شده اند، وجود نداشته است!؟
هستندبسیار مادران داغدیده که حتی نمی دانند سنگ قبـر فرزندانشان کجاست که برای ریختن اشکی بر سر خاک آنها خود را تسلی بدهند. .

هم اکنون که شما در"زندان" با خیال راحت و آسوده به قول خودتان مشغول ترجمه کردن هم هستید! در سایر زندان های نظام تـان، هستند انسان هایی که حال بهر "جُـرمـی" زیر شکنجه روحی و جسمی قـرار دارنـد.
چرا جای دور برویم، به سرنوشت خانم نسرین ستـوده نگاهی اجمالی بیاندازیم.
ایشان که نه بـرانـداز بوده اند و نه کمونیست یا مجاهد و یا بقول معروف، نه ضد انقلاب، بلکه ایشان یک زن مسلمان و مـادر هستند مانند شما فائزه خانم.
حال می شود پُرسش کـرد چـرا آن "محدودیت های عالی" عجیب و غریب که در آن "زنـدان" بـرای شمـا اینقدر فراهم است که بدون دغدغه ای در کمال آرامش می توانید ترجمه کنید! ولی برای خانم ستوده چنین بستری فراهم نیست.
چرا خانم ستوده، بایدبرای ابتـدایـی تـریـن حـق طبیعـی یک زنـدانـی که همانا دیـدن فـرزنـدان خود است محروم باشد!؟
چرا ایشان باید برای حق و حقـوق انسانی خود و برای به آغـوش کشیـدن جگـر گـوشه اش اعتصاب غذا بکُنـد!؟  
مـا شنیـده بودیـم کـه بعضی وقـت هـا جای نخود و لوبیا با هم عوض می شود ولـی، جـای "هُتلـی" کـه ستـارهـا درآن به فجیع ترین شکل ممکن سلاخی می شوند با محل ِ"زنـدان ِ " فائزخانم که بقول ایشان، فقط محدودیت هایی وجود دارد که گویا بعضی وقت ها به جای چلوکباب کوبیده، سُلطانی می دهند.

آیا ایشان و همپالگی هایش می تواننـد به این پرسش پاسخ بدهند که چـرا در هُتل های"امـن" جهنمی رژیـم پـدر جنایتکارش که کهـریـزک یکی از آنها بود به جوانان عاشق آن سرزمین که فقط جُـرم شان سر دادن فریاد نهفته بیش از30سال سرکوب و جنایـت علیه بشـریـت بـرای  آزادی بود بـایـد شکنجـه و تجـاوز شوند و سپس آنها را به شدیدترین شکل ِ ممکن، به صُـلابـه بکشند؟؟؟
ولی بـاز طبـق فـرمـایشـات همین دختـر سـردار ویـرانگـر سـرزمیـن مـان فـائـزه خانـم، در "زنـدان" های ملکوتی پـدر ارجمندش، گویا فقط "محدودیت" های مامانی  وجود دارد!!!

بالاخره بعداز یک عُمر، از زبـان این دختـرک گُجستـک که الحق نشان داد فرزند بسیار خلفِ همان رفسنجانی جنایتکار است، فـرق هُتـل و زنـدان را در نظام جنایتکار جمهوری اسلامی در ایـران را  هم فهمیـدیـم!!!