نگاهي به...

هر آنچه منتشر ميشود به قصد و هدف آگاهی رسانی و روشنگری است۰ ما حق "آزاد ی بيان" و" قلم" را جزء لاينفک مبارزه خود ميدانيم! ما را از بر چسب و افترا زدن باکی نيست! سلام به شهدای خلق! سلام به آزادی!

۱۳۹۴ دی ۲۱, دوشنبه

فساد اخلاقی شاه و درباريان!!وفسادآخوندهای زناکار‎


B'Tselem בצלם سازمان مردم نهاد

s‎

‏۵۲۲‏ پسند‏۲۳.۹۴۸‏ بازدید
‏۱.۲۲۲‏ پسند‏۶۵.۱۰۲‏ بازدید
‏۱۵۲‏ پسند‏۱۶.۶۴۸‏ بازدید
‏۶۳۴‏ پسند‏۱۰۲.۸۳۵‏ بازدید
‏۳۹۰‏ پسند‏۴۲.۳۰۷‏ بازدید
‏۲۹۳‏ پسند‏۲۳.۱۰۳‏ بازدید
‏۴۶۵‏ پسند‏۳۹.۹۲۲‏ بازدید
‏۴۴۶‏ پسند‏۳۳.۲۵۲‏ بازدید
‏۲۹۳‏ پسند‏۱۶.۱۶۳‏ بازدید
‏۱۲۱‏ پسند‏۶.۴۱۴‏ بازدید
‏۳۴۶‏ پسند‏۱۵.۷۸۶‏ بازدید
‏۲۷۱‏ پسند‏۶.۶۷۵‏ بازدید