نگاهي به...

هر آنچه منتشر ميشود به قصد و هدف آگاهی رسانی و روشنگری است۰ ما حق "آزاد ی بيان" و" قلم" را جزء لاينفک مبارزه خود ميدانيم! ما را از بر چسب و افترا زدن باکی نيست! سلام به شهدای خلق! سلام به آزادی!

۱۳۹۴ مرداد ۴, یکشنبه

به کودکان و زنان و مردان بی سرپناه در حکومت ولايت


 آبادی بدون وقفه کشور اسلامی ؛
آمادگی زندان فشافویه با ظرفیت ۱۰هزار زندانی در جنوبی ترین منطقه تهران


همزمان با سفر اوباما رییس جمهور آمریکا به کنیا خانواده 

پدری اوباما در کنیا برای نخستین بار تصاویری منتشر نشده 

از او را در کنیا منتشر کردند.

عکس زیر جدید است اما عکسی که در دست یکی از 


اعضای خانواده اوباما قرار دارد مربوط به سال 1987 و برای


 نخستین سفر اوباما به کنیا است.