نگاهي به...

هر آنچه منتشر ميشود به قصد و هدف آگاهی رسانی و روشنگری است۰ ما حق "آزاد ی بيان" و" قلم" را جزء لاينفک مبارزه خود ميدانيم! ما را از بر چسب و افترا زدن باکی نيست! سلام به شهدای خلق! سلام به آزادی!

۱۳۹۶ آذر ۲۴, جمعه

خروجی بهشت

 خروجی بهشت


عوارض خروج از کشور، طرح از مانا نیستانی بیشتر

 عوارض خروج از کشور، طرح از مانا نیستانی

مکارم، قریشی، پیوندتان مبارک!

«عوارض خروج»

«عوارض خروج»

مقاومسازی نهادهای مذهبی

, 13 دسامبر 2017