نگاهي به...

هر آنچه منتشر ميشود به قصد و هدف آگاهی رسانی و روشنگری است۰ ما حق "آزاد ی بيان" و" قلم" را جزء لاينفک مبارزه خود ميدانيم! ما را از بر چسب و افترا زدن باکی نيست! سلام به شهدای خلق! سلام به آزادی!

۱۳۹۶ مهر ۲۱, جمعه

چه جریانی از اینهمه دروغ در رسانه های فارسی زبان سود میبرد در نگاه فرامر...

کودتای سپاه در آذر، دروغ بزرگ، صدای آمریکا و اخبار جعلی، درگیری نظامی سپ...

– اعتصاب کارگران ارگ قدیم بم دراعتراض به عدم پرداخت 3ماه حقوق وحق بیمه برای دومین روز متوالی!


– اعتصاب کارگران ارگ قدیم بم دراعتراض به عدم پرداخت 3ماه حقوق وحق بیمه برای دومین روز متوالی!

IRAN, VOA, ايران ـ چشم به راه « سواران مغول ـ انتقام »؛

فریاد دادخواهی امروز فرهنگیان و بازنشستگان، در سراسر ایران

توفان مالباختگان هر دم بالا می گیرد