نگاهي به...

هر آنچه منتشر ميشود به قصد و هدف آگاهی رسانی و روشنگری است۰ ما حق "آزاد ی بيان" و" قلم" را جزء لاينفک مبارزه خود ميدانيم! ما را از بر چسب و افترا زدن باکی نيست! سلام به شهدای خلق! سلام به آزادی!

۱۳۹۴ بهمن ۱۵, پنجشنبه

به مادرهای سرفرازومبارزخاوران:"صونا رحيمی" و"منصوره بهکيش

سرنوشت مشترک همه آزاديخواهان! زندان و دارودرفش شکنجه واعدام

Life for women in Iran, a country of contradictions - The 51%

Patient safety summit

حضور دکتر محمد ملکی در حرکت زیست محیطی- مدنی- نمادین آشغال زدایی از جامع...