نگاهي به...

هر آنچه منتشر ميشود به قصد و هدف آگاهی رسانی و روشنگری است۰ ما حق "آزاد ی بيان" و" قلم" را جزء لاينفک مبارزه خود ميدانيم! ما را از بر چسب و افترا زدن باکی نيست! سلام به شهدای خلق! سلام به آزادی!

۱۳۹۵ مرداد ۱۰, یکشنبه

آشکارشدن زوايای جنايات و خيانتهای جديد رژيم خمينی

محله واقع در شهرستان آران و بیدگل ! خانوادهای قربانيان هشت سال جنگ!

          محله  واقع در شهرستان آران و بیدگل

                                                                                     خانوادهای قربانيان
هشت سال جنگ   

امروز نتايج هشت سال جنگ خائنانه و وطنفروشانه 
بيرون زده است پدران و مادران نان آوران خود را از 
                            دست داده اند
و ايام  پيری و بی کسی و بی پولی کسی نيست دستشان 
را بگيرد!اين نتايج گوهر بار وزير ارشاد وقت خاتمی!
                            "جنگ جنگ تا پيروزی!" 

                   "جنگ جنگ تا رفع فتنه ازعالم "
Picasso et les photographes - ARTE

لب دوزی اعتراضی پیروان یارسان در کرمانشاه

آتش سوزی در انبار بزرگ قطعات ماشین - اصفهان


امروز عصر انبار بزرگ نگهداری قطعات ماشین در خیابان صائب اصفهان دچار حریق شده بود که با تلاش ماموران آتش نشانی خاموش شد.
 • آتش سوزی در انبار بزرگ قطعات ماشین - اصفهان
 • آتش سوزی در انبار بزرگ قطعات ماشین - اصفهان
 • آتش سوزی در انبار بزرگ قطعات ماشین - اصفهان
 • آتش سوزی در انبار بزرگ قطعات ماشین - اصفهان
 • آتش سوزی در انبار بزرگ قطعات ماشین - اصفهان
 • آتش سوزی در انبار بزرگ قطعات ماشین - اصفهان
 • آتش سوزی در انبار بزرگ قطعات ماشین - اصفهان
 • آتش سوزی در انبار بزرگ قطعات ماشین - اصفهان
 • آتش سوزی در انبار بزرگ قطعات ماشین - اصفهان
 • آتش سوزی در انبار بزرگ قطعات ماشین - اصفهان
 • آتش سوزی در انبار بزرگ قطعات ماشین - اصفهان
 • آتش سوزی در انبار بزرگ قطعات ماشین - اصفهان
 • آتش سوزی در انبار بزرگ قطعات ماشین - اصفهان
 • آتش سوزی در انبار بزرگ قطعات ماشین - اصفهان
 • آتش سوزی در انبار بزرگ قطعات ماشین - اصفهان
 • آتش سوزی در انبار بزرگ قطعات ماشین - اصفهان
 • آتش سوزی در انبار بزرگ قطعات ماشین - اصفهان