نگاهي به...

هر آنچه منتشر ميشود به قصد و هدف آگاهی رسانی و روشنگری است۰ ما حق "آزاد ی بيان" و" قلم" را جزء لاينفک مبارزه خود ميدانيم! ما را از بر چسب و افترا زدن باکی نيست! سلام به شهدای خلق! سلام به آزادی!

۱۳۸۹ فروردین ۱۶, دوشنبه

باشو به تو می گوید : ايران سر زمين ماست ! ما از يک آب و خاک هستيم! ما فرزندان ايران هستيم !


بحث آزاد بین آقای بنی صدر و نماینگان مجلس آلمان در باره حکم دادگاه میکونوس

بحث آزاد بین آقای بنی صدر و نماینگان مجلس آلمان در باره حکم دادگاه میکونوس
و روابط دولت آلمان با رژیم جنا یتکار حاکم بر ایران و بحث در مجلس آلمان درباره
سیاست جدیدی که توسط آقای بنی صدر به اروپا پیشنهاد شد...در تاریخ 28/1/1376برابر با 17/4/1997 در 17 قسمت
http://www.youtube.com/watch?v=u3Fz5VX4fW