نگاهي به...

هر آنچه منتشر ميشود به قصد و هدف آگاهی رسانی و روشنگری است۰ ما حق "آزاد ی بيان" و" قلم" را جزء لاينفک مبارزه خود ميدانيم! ما را از بر چسب و افترا زدن باکی نيست! سلام به شهدای خلق! سلام به آزادی!

۱۳۹۱ بهمن ۲۵, چهارشنبه

ستاره:"با تو بسیارم رفیق"


"با تو بسیارم رفیق"
مثل صخره استوارم تا تو را دارم رفیق
کوه صبرم ٬ سنگ سختم ٬ مایهء کارم رفیق

سالها ابری فرو بارید و خونهایی چکید
زآنهمه یک قطره  اما با تو بسیارم رفیق
در دلم هنگامه ای برپاست ٬ میدانی چرا؟
چون شراری از نبردم ٬ شوق پیکارم رفیق

یک نفس با عشق خلق و یک نفس با خلق عشق
این نفس ها را بیا تا با تو بشمارم رفیق
ماه شبهایم که باشی ٬ آفتابی می شوی
تا بیندازی شراری بر شب تارم رفیق

از شقایقها بگو چون هر دو از یک ریشه ایم
با تو من صحرا به صحرا عشق می کارم رفیق
عشق با آزادگی عهد رفاقت بسته است
تا فراسوی رفاقت دوستت دارم رفیق
هر شب از سرخی خونبار "ستاره" دم زنم
تا به شعری تازه ٬ شوری نو بپا دارم رفیق
ستاره.تهران

sabadesetareh.blogfa.com