نگاهي به...

هر آنچه منتشر ميشود به قصد و هدف آگاهی رسانی و روشنگری است۰ ما حق "آزاد ی بيان" و" قلم" را جزء لاينفک مبارزه خود ميدانيم! ما را از بر چسب و افترا زدن باکی نيست! سلام به شهدای خلق! سلام به آزادی!

۱۳۹۴ اسفند ۱۳, پنجشنبه

ایران

پناهجویان ایرانی در شمال فرانسه که لب‌های خود را

دوختند

 هشت پناهجوی ایرانی، با دوختن لب‌های خود به 

تصمیمات اخیر دولت فرانسه برای سامان دادن پناهجویان 

در شمال این کشور اعتراض کردند.

خبرگزاری فرانسه روز پنج شنبه سوم مارس، از شهر کاله، 


در شمال فرانسه گزارش داد که این افراد پلاکاردهایی در 

دست داشتند که روی آن نوشته بودند: "ما انسان 

هستیم"، "دموکراسی شما کجاست؟" یا "آزادی ما 

کجاست؟"