نگاهي به...

هر آنچه منتشر ميشود به قصد و هدف آگاهی رسانی و روشنگری است۰ ما حق "آزاد ی بيان" و" قلم" را جزء لاينفک مبارزه خود ميدانيم! ما را از بر چسب و افترا زدن باکی نيست! سلام به شهدای خلق! سلام به آزادی!

۱۳۹۰ آبان ۱۳, جمعه

ما با همه تنوع فرهنگی ،ايرانی هستيم

Archived video of Khomeyni while Ghotbzadeh serve him as interpreter ai...

4 11 Al Tayba, Daraa أوغاريت الطيبة حوران , مظاهرات جمعة الله أكبر

Occupy Tulsa arrests, police pepper-sprayed protesters

4 11 Damascus أوغاريت دمشق حي القابون انتشار الجيش حول كاميرا قناة ...

Democracy Now! National and Global News Headlines for Friday, November 4

ما با همه تنوع فرهنگی ،ايرانی هستيم

Euro-Chaos and Global Capitalism