نگاهي به...

هر آنچه منتشر ميشود به قصد و هدف آگاهی رسانی و روشنگری است۰ ما حق "آزاد ی بيان" و" قلم" را جزء لاينفک مبارزه خود ميدانيم! ما را از بر چسب و افترا زدن باکی نيست! سلام به شهدای خلق! سلام به آزادی!

۱۳۸۹ دی ۱۱, شنبه

IRAN, SHAH, شاه و نواب صفوی + آیت الله بروجردی - Part 1

IRAN, SHAH, شاه و نواب صفوی + آیت الله بروجردی - Part 2

IRAN, SHAH, شاه و نواب صفوی + آیت الله بروجردی - Part 3

IRAN, SHAH, شاه و نواب صفوی + آیت الله بروجردی - Part 4

Tudeh Party, حزب توده روسیه - The decievers: تا کودتای 28 امرداد

رشد چشمگیر نفرت از آخوندها در ایران

افغانستان در ماه دسامبر