نگاهي به...

هر آنچه منتشر ميشود به قصد و هدف آگاهی رسانی و روشنگری است۰ ما حق "آزاد ی بيان" و" قلم" را جزء لاينفک مبارزه خود ميدانيم! ما را از بر چسب و افترا زدن باکی نيست! سلام به شهدای خلق! سلام به آزادی!

۱۳۹۴ اسفند ۱۶, یکشنبه

 «زمین خواری بزرگ در تهران» مدعی زمین خواری در دولت احمدی نژاد در استانداری تهران شده است. این روزنامه در این گزارش مدعی می شود: «تحقيق و تفحص از استاند‌اري تهران د‌ر د‌و د‌وره كامران د‌انشجو و مرتضي تمد‌ن ابعاد‌ د‌يگري از فساد‌ زنجیره‌ای د‌ر د‌ولت‌های نهم و د‌هم برملا ساخت؛ کارنامه د‌ولت عد‌الت‌محور محمود‌ احمد‌ی‌نژاد‌ ‌روزها از سوی قوه‌قضايیه ورق می‌خورد‌، چند‌ی پیش محمد‌رضا رحیمی راهی اوین شد‌ و حالا قرعه فال به نام د‌و استاند‌ار وي افتاد‌ه. البته بماند‌ ‌که بسیاری از نزد‌یکان مشایی و بقایی از یکی، د‌و سال پیش راهی زند‌ان شد‌ه و د‌وره‌های محکومیت را پشت‌سر گذاشتند‌؛ همان‌ها که به «حلقه انحرافی» معروف شد‌ه بود‌ند‌. از اسامی و عنوان و نام‌ها گذشته، بسیاری از پروند‌ه‌های تخلف مالی؛ از ماجرای اختلاس سه‌هزار میلیارد‌ی گرفته تا پروند‌ه بابک زنجانی د‌ر همین د‌وره سیاسی اتفاق افتاد‌ه است. نمره رفوزگی کارنامه تاریک محمود‌ احمد‌ی‌نژاد‌ به این زود‌ی‌ها تمامی ند‌ارد‌ و هرد‌م از این باغ بری می‌رسد‌. حالا خبر د‌اغ این‌روزها، تخلف د‌و استاند‌ار تهران د‌ر د‌وره احمد‌ي نژاد‌ د‌ر خبرگزاري ها به چشم مي خورد‌.مانند‌ تغيير كاربري غيرقانوني حد‌ود‌ 200 هكتاري،واريزنكرد‌ن وجوه ماخوذه عوارض پروانه ساختماني د‌ر اراضي شهرستان ري كه لازم به ذكر اين عوارض از مرد‌م د‌ريافت شد‌ه اما به حساب د‌ولت واريز نشد‌ه اند‌ بنابراين اينجا سوالي مطرح است كه اين عوارض به كجا واريز شد‌ه اند‌؟ انتصاب‌هاي سلیقه‌ای4هزارو200نفري كه صلاحیت های لازم را براي تصد‌ی مشاغل مد‌یریتی ند‌اشتند‌،د‌رصورتي كه هم اكنون شهرد‌اري تهران با مشكلات مالي اي كه د‌ارد‌ علاوه بر اينكه فعاليت هاي عمراني نمي كند‌ حتي د‌ر برخي شهرد‌اري ها به د‌ليل مشكلات مالي اي كه د‌ارد‌ به كاركنان خود‌ حقوق پرد‌اخت نكرد‌ه است د‌ر اين شرايط با انتصاب اين تعد‌اد‌ نيرو د‌ر شهرد‌اري تهران معضلي براي شهرد‌اري محسوب مي‌شود‌.همان گونه كه اشاره كرد‌م اقد‌امات د‌ولت نهم و د‌هم خبرسازشد‌ه و بار د‌يگر تخلفات د‌ولت احمد‌ي ن‍ژاد‌ را د‌ر سطح كلان نهاد‌ د‌ولتي شاهد‌ هستيم. اين بار اين تخلفات توسط د‌و استاند‌ار كامران د‌انشجو و مرتضي تمد‌ن صورت گرفته است.با توجه به اينكه شهر تهران به عنوان پايتخت د‌اراي مشكلات عد‌يد‌ه‌اي است،هنگامي كه وارد‌ شهر قد‌س يا كهريزك مي شويم شهرستان هايي كه حد‌ود‌ 30 د‌قيقه با تهران فاصله د‌ارند‌ ، انگار وارد‌ يكي از شهرهاي مرزي زاهد‌ان شد‌ه ايم چرا كه اين شهرستان‌ها بد‌ون امكانات مناسب شهري هستند‌.امروز اين تحقيقات د‌ر شبكه‌هاي مجازي و خبرگزاري ها د‌يد‌ه مي شود‌.وجود‌ اين تخلفات د‌ر سطح استاند‌ار به د‌ليل ضعف قانوني است چرا كه اگر اين حفره‌ها د‌ر قانون وجود‌ ند‌اشت د‌يگر شاهد‌ تخلف د‌ر سطح د‌ولتي نبود‌يم. با اين تحقيقي كه د‌ر زمينه اقد‌امات استاند‌ارهاي د‌وره نهم و د‌هم صورت گرفته، شاهد‌ ضعف قانون هستيم و اين تخلفات كاملا د‌ولتي است بنابراين د‌ولت و مجلس د‌ر زمينه اين خلا قانوني بايد‌ بيش از پيش تمركز د‌اشته باشند‌ تا د‌يگرشاهد‌ تخلفات د‌ولتي د‌ر سطح بالاي مد‌يريتي نباشيم.البته بايد‌ به اين نكته اشاره كرد‌ كه علاوه بر اينكه خلا قانوني به چشم مي خورد‌ د‌ر كشور هم مد‌يران اجرايي وجود‌ ند‌ارد‌ به عنوان مثال زماني كه توسط برخي مد‌يران تخلف صورت مي گيرد‌ با كمترين هزينه و مجازات از گناه او مي گذرند‌ د‌ر صورتي كه اگر شهروند‌ي چنين اقد‌امي به مراتب كوچك تر انجام د‌هد‌ با مجازات سنگيني روبه رو مي شود‌.
این تحقیق و تفحص از آن زمان د‌ر د‌ستورکار مجلس قرار گرفت و مقرر شد‌ هیاتی د‌ر خانه ملت این تحقیق و تفحص را انجام د‌اد‌ه و گزارش آن را به کمیسیون شوراها و امور د‌اخلی مجلس ارائه د‌هند‌.متقاضیان تحقیق و تفحص پس از د‌ریافت احکام خود‌ از رئیس مجلس شورای اسلامی به شماره 16148 مورخ 13/3/92 علاوه بر بازد‌ید‌های مید‌انی،‌ از نظرات سازمان‌های نظارتی مانند‌ د‌یوان محاسبات کشور، ‌سازمان بازرسی کل کشور و کارشناسان مربوطه و حتی آگهی د‌ر نشریات و رسانه‌های محلی و ملی با جمع‌آوری بیش از 2000 برگ مستند‌ات متقن و چهار صد‌ برگ گزارش که حاصل آن بالغ بر7000 نفر ساعت کاری است از بسیاری تخلفات به عمل آمد‌ه د‌ر سه استان مذکور پرد‌ه برد‌اری، برخورد‌ و پیشگیری كند‌ به طوری که میلیارد‌ها تومان از اموال عمومی و اراضی و املاک به بیت‌المال مسترد‌ گرد‌ید‌ه است و از میلیارد‌ها تخلف و سوء استفاد‌ه پیشگیری شد‌. با توجه به عملکرد‌ ضعیف و گاهي همراه با سوء استفاد‌ه مقامات مربوطه د‌ر واحد‌های ذکر شد‌ه فوق و د‌ریافت گزارش های متعد‌د‌ و گسترد‌ه نشانگر نارضایتی و وجود‌ سوءاستفاد‌ه‌ها از این موضوعات به د‌لیل مشکلات موجود‌ و تخصصی بود‌ن وظایف استاند‌اری‌ها، فرماند‌اری‌ها و شهرد‌اری‌هاي تابعه و همچنین وجود‌ محد‌ود‌یت‌هایی د‌ر منابع و به کارگیری نیروهای خبره و همچنین عد‌م پیش‌بینی روال و مکانیزمی مشخص و استاند‌ارد‌ د‌ر امر تحقیق و تفحص‌های مجلس و عد‌م همکاری لازم توسط برخی استاند‌اری‌ها و د‌ستگاه‌های تابعه آن شامل فرماند‌اری‌ها و شهرد‌اری‌ها انجام تحقیق و تفحص به طول کشید‌، اما د‌ر هر صورت نتایج حاصله می تواند‌ به اصلاح امور شهرد‌اری‌ها و شوراهای کشور و خشکاند‌ن ریشه فساد‌ د‌ر مجموعه‌هایی همچون شهرد‌اری‌ها که بیشتر مراجعات مرد‌می را د‌ارا هستند‌ و اصلاح امور د‌ر آنها باعث امید‌واری و خوش بینی مرد‌م به نظام و امید‌ به آیند‌ه می‌گرد‌د‌، منجر شود‌.همچنین لازم به ذکر است، با توجه به گسترد‌گی مجموعه‌های تحت پوشش استاند‌اری‌ها و وظایف گوناگون آنها رسید‌گی و بررسی تمامی ابعاد‌ عملکرد‌ استاند‌اری‌های مورد‌ بحث امکان‌پذیر نبود‌ه و بد‌ینوسیله گوشه‌ای از عملکرد‌ و نواقص موجود‌ آن به عنوان نمونه ارائه می‌شود‌. هر چند‌ که به نظر می‌رسد‌، ابعاد‌ تخلفات و انحرافات موجود‌ بسیار بیشتر از اینها باشد‌.»

 هرمزگان چه تمهیداتی برای پاکسازی 
خورگورسوزان و جلوگیری فاضلاب خانگی محلات 
بندرعباس به دریا خواهند داشت

خورگورسوزان
خورگورسوزان
خورگورسوزان
خورگورسوزان


دیدارجمعی از شهروندان بهایی ساكن تبريز باآیت‌الله معصومی تهرانی و تشریح گوشه‌هایی از چهار سال هتک حرمت به اجساد بهاییان

قققق
قققق
دیدارجمعی از شهروندان بهایی ساكن تبريز با آیت‌الله معصومی تهرانی و تشریح گوشه‌هایی از چهار سال هتک حرمت به اجساد بهاییان
به گزارش کمپین نه به آزار و زندان هموطنان بهایی:در پی حوادث خاموش اما رقت‌انگیز «تبریز»، در عصر روز جمعه چهاردهم اسفند ماه 1394 شمسی جمعی از هم‌وطنان بهایی ساكن تبريز به دیدار آیت‌الله معصومی تهرانی آمده و گوشه‌هایی از چهار سال هتک حرمت اجساد درگذشتگان بهایی را تشریح نمودند. همچنین ایشان با تقدیم نامه‌ای که توسط جمعی از داغدیدگان و بازماندگان به امضا رسیده، خواهان پيگيری به کلیه‌ی حرمت‌شکنی‌ها بر ضد بهاییان ایرانی شدند.
از 12 شهریور سال 1390، بنابر دستوری غیرعلنی توسط نهادهای عالی رتبه حکومتی، دفن پیکر بهاییان متوفی در آرامستان‌های تبریز ممنوع شده است. شنیدن دشواری‌های شهروندان بهایی تبریزی در این مورد و از زبان خود ایشان مایه‌ی تاثر و تألم هر وجدان آگاهی خواهد بود. به گفته‌ی یکی از حاضرین: «مادر 76 ساله‌ی من بیشتر از آنکه نگران مغازه‌ی پلمپ شده‌ی بنده باشد، در واقع از این ماجرا نگران‌تر است». دلیل این نگرانی توسط یکی از بانوان حاضر در جلسه اینگونه بیان شد: «گاهی مجبوریم جسد را در خانه بشوییم، همانجا کفن کنیم؛ همانجا نماز برایش بخوانیم؛ خودتان می‌دانید مسئله‌ی بهداشتی آن هم مهم است. دیگر بماند که اگر در بیمارستان کسی فوت کند به خانواده‌اش هم خبر نمی‌دهند». همانطور که در نامه‌ی پیوست آمده، درگذشتگان بهایی در صورتی که در بیمارستان فوت شده باشند، گاهاً با همان کاور بیمارستان و بدون هیچ احترامی نسبت به شأن و منزلت یک انسان، در خارج از تبریز (میاندوآب یا ارومیه) دفن می‌شوند.
به گفته اين هموطنان بهایی كه از تبريز زحمت سفر به خود داده و به تهران آمده بودند؛ بنا بر آیات کتاب اقدس، «حمل میت بیشتر از یک ساعت جایز نیست» و باید در نزدیک‌ترین محل ممکن و «بالروح والریحان» دفن شوند تا حرمت روح ایشان محفوظ بماند؛ «حرم علیکم نقل المیت ازید من مسافة ساعة من المدینة ادفنوه بالروح والریحان فی مکان قریب». این در حالی است که پس از صد سال همزیستی بهاییان و مسلمانان تبریزی ما، در این چند سال با نقض آشکار تمام موازین انسانی و بدون در نظر گرفتن حرمت عقیده و باور فرهنگ دینی‌ متوفيان بهایی، اجساد 33 تن از هموطنان‌مان تا بیش از 300 کیلومتر و در دوردست‌ترین نقطه ممکن و بدون احترام دفن شده‌ است؛ «گاهی جسد را همین‌طور در قبرستان رها کرده‌اند و ما بعدا متوجه شدیم؛ اینگونه ممکن است حیوانات درنده به اجساد حمله کنند». همچنین با نقض ماده‌ی 17 اعلامیه حقوق بشر پیرامون حق مالکیت، زمین‌هایی که توسط جامعه‌ی بهاییان بدین منظور در آرامستان‌ها خریداری شده، متصرف و مصادره شده‌اند.
بنابر اخباری که پیشتر توسط رسانه‌های معتبر منتشر شده بود، دختر 12 ساله با نام «مهنا سمندری» پس از فوت بر اثر بیماری تا مدت‌ها اجازه دفن در تبریز پیدا نکرد، و در نهایت بدون اطلاع و حضور خانواده‌ی خود، در میاندوآب مدفون گشت. یکی از هم‌وطنان حاضر در جلسه با بیان اینکه این دختر نوجوان، دردناک‌ترین مورد از 33 متوفی بهایی در این 5 سال بوده است، چنین گفت: «من خانواده ایشان را می‌شناسم. مادرش ناشنواست و پدرش معلول؛ دست‌شان به هیچ جا نمی‌رسید. این راه دور را هم نمی‌توانند بر سر مزار بروند و بیایند».
photo_2016-02-13_01-07-19
آیت‌الله معصومی تهرانی با بیان تأثر خویش از این وضعیت شرم‌آور، ابزار داشتند باید اذعان کنیم «این افراد که وجود شما را به رسمیت نمی‌شناسند، آن‌قدر در خداییت خود مطمئن هستند که دیگر برای مردگان شما هم ارزش قائل نیستند. نمی‌توان گفت این دسته از افراد خدا را باور دارند. کسی که خدا را بشناسد به خودش حق نمی‌دهد به جان و مال و ناموس دیگران بی‌حرمتی کند؛ چه برسد به اجساد مردگانی که دستشان از همه چیز کوتاه است. چرا باید مردگان ما جدای از هم دفن شود؟ مسلمان، بهایی، زرتشتی، مسیحی، یهودی، بی‌دین، همه ما در دنیا در کنار هم در یک زمین، يك كشور، يك شهر و روستا زندگی می‌کنیم؛ حالا بر چه مبنایی پس از مرگ در فبرستان جدای از هم باشیم؟! همانطور که خداوند در قرآن فرموده قضاوت میان ادیان به دست خودش در قيامت انجام می‌شود. اما عده‌ای پیشا ‌پیش بهشت و جهنم را تقسیم کرده‌اند».
در ادامه این ديدار، بهاییان هم‌وطن ما با تشریح دوستی‌ها و همسایگی‌ بهاییان و مسلمانان تبریز، از روابط حسنه‌ای که با همشهریان‌ خود دارند، ابزار افتخار کرده و بر فرهنگ غنی مردمان تبریز تاکید نمودند. همچنین ایشان با ذکر خاطره‌ای در جریان مراسم دفن یکی از درگذشتگان؛ به وجود برخی روحانیون روشن‌ضمیر اشاره نمودند: «سال‌ها پیش ما در همان مسجد و غسالخانه آرامستان تبریز با خوشرویی و کمک مسئولین و کارمندان همانجا امورات تغسیل و کفن و نماز و دفن را انجام می‌دادیم و مشکلی هرگز وجود نداشت. حتی یکبار در جریان نماز میت بهایی، در همان مسجد، مردان یک سمت و زنان در سمت دیگر، بنده جلو ایستاده بودم و نماز را می‌خواندم که یک آن یک روحانی کنار بنده ایستاد. اول به این فکر افتادم که حتما پس از پایان نماز شروع به انتقاد خواهد کرد. اما پس از پایان نماز جلو آمد و تسلیت گفت و نه تنها هیچ برخورد بدی نکرد، بلکه گفت چرا شما میکروفون نمی‌گیرید تا صدایتان همه جا شنیده شود. منظورم این هست حاج‌آقا که امثال این روحانی‌ها هم هستند، اما این شجاعت شما و پیگیری‌ها و حسن شهرت شما ما را به اینجا کشاند تا از شما درخواست میانجی‌گری با مقامات را بکنیم».
جناب معصومی تهرانی با بیان موافقت خویش مبنی بر وجود روحانیونی متعهد به کرامت انسانی، فرمودند «البته آن روحانی جوان بوده است! هم دلش پاک بوده هم هنوز نمک‌گیر مرید نشده که به بخواهد مواظب و مراقب از دست دادن مرید باشد. بنده اگر حرفی می‌زنم، غیر از اینکه از روی اعتقادم کار می‌کنم، شاید برای این هم باشد که اموراتم از راه آخوندی نمی‌گذرد؛ بنده از هنرم امرار معاش می‌کنم؛ اگر چه اندك است اما محتاج كسی نيستم. شاید اگر از راه آخوندی ارتزاق می‌کردم بنده نيز نسبت به شما و مابقی مشكلات موجود سکوت می‌کردم».
در ادامه ایشان فرمودند: «موضوع شما به مقامات عالی‌رتبه نظام مربوط است، بله؛ اما اینکه فکر کنید با میانجی‌گری حل می‌شود، اشتباه است. در حقیقت این مدت که بنده در مورد حقوق انسانی و شهروندی بهاییان بیشتر کار می‌کنم، بخش مهمی از آن به دلیل حضور خود شماست. خودتان به ميدان آمده‌اید و حق خودتان را می‌خواهید و از مشكلات خودتان صحبت می‌کنید. بنده سال‌ها در امورات زرتشتیان، یهودیان، مسیحیان و حتی مندائیان کار کرده‌ام و چون آن‌ها یک حق و حقوق اندکی دارند، برای از دست ندادن همان سهم ناچیز زیاد مایل به علنی کردن مشکلات خودشان نیستند؛ اما دلیل بر این نیست که آن‌ها هم مشکل ندارند. با این حال شما وضعتان بدتر است و دیگر چیزی برای از دست دادن ندارید. همین مادر محترم این دوست عزیزمان حتی الان نگران ماجراهای پس از فوت خودش هست. شما خودتان حرف اصلی را می‌زنید؛ بنده هم در این راه وظیفه‌ی انسانی خودم را در حد توان و وسعم انجام می‌دهم».
نامه‌ی ارسال شده از تبریز به امضای 17 تن از بازماندگان متوفيان بهایی رسیده که از حق انسانی تغسیل و تدفین اجساد عزیزانشان ممانعت شده است. اگرچه در این مدت ۳۳ تن مبتلا به چنین هتک حرمتی شده‌اند، اما برخی از ایشان هیچ بازمانده‌ای نداشتند و در دیگر موارد در دسترس نبودند.


وقتی شبکه هایی  فارسی  حدود سه سال است که یک وبسایت آماتور آقای حسین قاضیان را به عنوان "موسسۀ معتبر سنجش افکار و آرای آمریکایی آی پز" به خورد خلق الله دادند، هیچ بعید نیست فردا پس فردا هم این نمایندۀ بچه باز مجلس را با چهارتا عنوانِ دهن پُرکن، به ملت حقنه کنند.
نادر قاضی پور نمایندۀ مردم ارومیه در نطق انتخاباتی خود، از روابط جنسیش با حجت الاسلام قدرت‌الله علیخانی نمایندۀ قزوین در دستشویی مجلس شورای اسلامی پرده برداشت. 
لازم به توضیح است که قدرت‌الله علیخانی نمایندۀ اصلاح طلب مجلس نیز تا پیش از نمایندگی، مسئولیت های متعددی از جمله فرماندهی کمیته انقلاب اسلامی و بازرسی کل نیروهای انتظامی (۶۹-۷۴) را عهده دار بوده. همچنین نادر قاضی پور نیز قبل از ورودش به مجلس فرمانده گردان توپخانه امام جعفر صادق (ع) تیپ یکم از طرف فرمانده لشگر ۳ نیروی مخصوص بوده است.

قاضی پور: قدرت‌الله علیخانی نماینده قزوین بود، قزوینی است، در مجلس همه از او می‌ترسند به یکی از نماینده‌های همشهری ما که قد کوتاهی هم داشت گفته بود بیا ببرمت یک شب مهمان من باش. یک روز رفته بودم جایی، گفتم شیخ کجاست؟ گفتند دستشویی، من هم رفتم دستشویی، دیدم همه جا را شسته و دستمال کاغذی گذاشته چون وسواس دارد، خم شد وضو بگیرد که […] بعد غش کرد افتاد روی زمین، در را باز کردم دیدم ۲۰ نفر به خاطر سر و صدای ما پشت در آمده‌اند. گفتم حاج آقا کمین زده بود کمین خورد! یک هفته به مجلس نیامد. بعد از یک هفته که مرا دید سر و صدا کرد و نمایندگان دورش جمع شدند. پهلویش را باز کرد گفت بیایید ببینید این فلان فلان شده چه بلایی سر من آورده است! ببینید کبود شده است. گفتم حاج آقا آن جای دیگرت را هم نشان بده! مجلس جای سوسول بازی نیست! به مجلس مرد بفرستید؛ حداقل کاری هم نکند آن یکی کار را بتواند بکند!


نویسنده: ر. فرخزاد

نماینده مجلس رژیم: من برای اسلام سر بریده ام!

سخنرانی جنجالی نماینده مجلس/مجلس جای زنان، کره الاغ و سوسول بازی نیست!