نگاهي به...

هر آنچه منتشر ميشود به قصد و هدف آگاهی رسانی و روشنگری است۰ ما حق "آزاد ی بيان" و" قلم" را جزء لاينفک مبارزه خود ميدانيم! ما را از بر چسب و افترا زدن باکی نيست! سلام به شهدای خلق! سلام به آزادی!

۱۳۸۸ تیر ۲۹, دوشنبه

ما نيزبا شما هستيم وهمچون شما ها سر ِباز ايستادن نداريم

- امير جواهری لنگرودی


ما نيزبا شما هستيم وهمچون شما ها سر ِباز ايستادن نداريم امير جواهری لنگرودی amirjavaheri@yahoo.com ۲۳ تير۱۳۸۸برابر ۱۴جولاي۲۰۰۹ "اما من حال خوبی دارم. امروز(۱۸تير)همه پرازشوروهيجان بودندازافسردگی اين چند روزگذشته درمردم خبری نبود. منتظر اعلام راهپيمايی بعدی هستيم . نه ... ما سربازايستادن نداريم. تازه به فکر راه اندازی کميته های محلی همبستگی عليه کودتا چيان هم افتاديم، فکر می کنی چطوره سالار؟آيا دستورالعمل ديگری هم است، ياری مان دهيد! " اين بخشی ازنامه جوانی است که به ايميل ام رسيده است واين خود گواه اين است که بعد ازوقفه کوتاه تحرکات خيابانی قبل از هيجده تير، چگونه رخوتی به جان فعالان جوان درون کشورافتاده بود که بعداز تظاهرات آن روز، شوروهيجان ديگری به جان آنان انداخت. برای اين روزجبهه ی متحد دانشجويی طی اطلاعيه خود تجمع تهران بزرگ وشهرها را اعلام داشته وهمگان را به شرکت درآن فراخوانده بود . دربرابراين فراخوان دانشجويي،مرتضى تمدن، استاندارتهران درروز هيجده تيرگفت: "اگرافراد معدودى بخواهند با گوش دادن به فراخوان شبكه‌هاى ضد انقلاب، تحرك ضد امنيتى داشته باشند زير گام‌هاى مردم هوشيار ما له خواهند شد." نيروی سپاه وفرمانده هان آن نيزپيام خود رابرای سرکوبی خيزش خيابانی بر زبان رانده بودند.همه چيزبرای سرکوب آماده بود.دراين جنگ نابرابرفرمانده نيروی انتظامی همچون استاندار تهران گفته بود مردم تظاهر کنندگان۱۸تيررا زيرپای خودشان "له" می کنند. برپايه خبر"روزنامه گاردين" ، مجتبی خامنه ای فرماندهی عمليات۱۸تيررا بعهده داشت . ازهمين رومردم تهران همان شب يک پارچه درپشت بام ها با شعار" مجتبی مجتبی بميری/ رهبری تو نبينی" خشم و نفرت خود رابرکودتاگران نشان دادند . گزارشات انعکاس يافته ازجانب شاهدان عينی ، ويديو کليپ ها، عکس ها و آنچه تا حال درنوشته های فيس بوک و تويتر آمده نشان ازخشونت آشکار گارد ضد شورش ، نيروی انتظامی ولباس شخصی ها وبسيج وموتورسواران بوده است . دستگيری ها و گلوله درکردن بسوی جوانان درخيابان وموج بازداشت های گسترده تنها ازتهران گزارش شده است .هنوزابعاد اين جنايات به جزچند شهرازديگر نقاط کشورنرسيده است . سازمان عفو بين‌الملل نيز درهمان روزهيجده تيراستفاده خشونت توسط نيروهاى امنيتى ايران عليه معترضان درتهران را محكوم كرد.حسيبه حاج صحراوي، معاون مديربرنامه خاورميانه و شمال آفريقاى عفو بين‌الملل دراين باره گفت�امروز، مقامات ايران بارديگرعدم تحمل خود نسبت به مخالفان را نشان دادند،به همان شيوه‌اى كه به صورت تمام وكمال باقيمانده روش‌هاى بي‌رحمانه‌اى است كه درسال ۱۹۹۹ استفاده كردند" وى افزود " واقعاً‌ وقت آن رسيده‌است كه آن‌ها از به كار بردن روش‌هاى زور بازو براى سركوب اعتراضات دست بكشند و به تعهدات خود تحت قانون حقوق بشر سر بنهند" اين جنگی نابرابر است که خودی های ديروزآقای عيسی سحرخيز که امروزدرزندان اين نظام اند، چهره خامنه ای را درحادثه بزرگ ۲۲ خرداد به اينسوواعمال کودتای خونين رهبر فقيه را اينگونه ترسيم کرده اند:"سيد علی خامنه ای چه بخواهد و چه نخواهد پس از بيست سال ولايت مطلقه وحکومت استبدادی برملت ايران، پا جای پای محمد رضا پهلوی گذارده است. رهبر ايران چه بخواهد و چه نخواهد راه شاه را می رود ومسيرحکومت ظالمانه ی شاهان مستبد وديکتاتورهايی رابرگزيده است که مردم ايران وجهان بارها آن هارابه زباله دان تاريخ ريخته اند. اوخواسته وناخواسته در۳۰ خرداد۸۸ جنايات سفاکانه ی ۱۷شهريور۵۷ را رقم می زند وبا کشاندن پای بخش نابخرد سپاه پاسداران به جای "گارد جاويدان" شاه وگروه های چشم و گوش بسته ی بسيج به جای "چماقداران جيره خوارپهلوی" قصد به خاک وخون کشيدن هرچه بيشترمردم حق طلب ايران رادارد. ... رهبرايران فراموش کرده است که آنچه شاه را به شکست مفتضحانه کشاند، آوردن ارتش به خيابان ها بود وآنچه ملت ايران را به پيروزی شگفتی سازرساند روی آوردن به شعارهايی بود چون "برادر ارتشي، چرا برادرکشي؟" وکاری تاريخ ساز، گل نشاندن درلوله ی تفنگ نظاميان. "( تاکيدات از منبع روزنامه است )،( روزنامه انقلاب اسلامی درهجرت ، شماره ۷۲۷، تير۸۸) وقتی اينگونه است که خودی های ديروزی نظام تصويرمی کنند،حرف زيادی در برابرديوصفتی اين حکومت گران بر صفحه کاغذ نمی توان نشاند. جز تکرار وظيفه مندی ما نسبت به تاکيدبر ابتکار عمل انتخاب تاکتيک ها و اتخاذ شيوه های مبارزاتی مبارزان درون کشور. ابتکارعمل روزمره نيروهای جوان درمقابله با کودتاچيان، ازسويی روحيه جنگندگی واميدواری را درميان نيروی جوان بالا برده وهيئت پوشالی نائبان برحق امام زمان را برزمين زده است . از سوی ديگرتجربه مبارزه يکماهه مردم وبويژه نسل جوان دختروپسررادرکنارنسل گذشته که خود تجربه انقلاب بهمن ۵۷بوسعت تماميت جغرافيای ايران را با خود دارد، آنچنان به هم گره زده است که نيروی جوان در کنار آن تجربه غنی بيش ازهرهنگام و با دانش و آشنايی ، جوانی و پشتکار خويش درهرکوی و برزنی مقاومت مشترکی را به سامان می برند. همين جوانان دختر و پسرند که بازو در بازوی هم بغض های فروخفته خود را بدل به فرياد می کنند وبه سمت بسيجی ها و لباس شخصی ها و نيروی گارد ضد شورش در هر کوچه، خيابانی و ميدان نبردی ، يورش می برند تا آنان راازمحدوده زندگی خود دورسازند.همين جوانان اند که امرشناسايی اين چهره های سرکوبگررا طی هفته های گذشته به اين سو سازمان داده اند و امروزه به وسيع ترين شکل در سطح سايت ها و وبلاگ ها بازتاب يافته و خود بدل به جنبش شناسايی شکنجه گران ، چماق بدستان و مزد و حقوق بگيران بسيجی محلات و شهر ها شده است . همين نيروی جوان اند که مادران و پدران خود را به پشت بام ها می کشانند تا خواب شبانه را برحکومت گران سنگين کنند.همين دختران جوان اند که روسری ازسربر می دارند وشادمانانه و با احتياط های امنيتی درميادين محلات خود می رقصند . اگر به خيابان آمدن برای بخش زيادی ازمردم که در رای گيری شرکت داشته اند با انگيزه ابطال انتخابات بعنوان عامل شرکت درتجمعات خيابانی باشد برای دختران جوان و زنان کشورما، بيش ازهرچيز،امر پاسخگويی به بغض سی ساله ای است که ازجانب حکومت گران بر يکايک آنان تحميل شده است .برای جوانان دانشجو و جوانان بيکارکشورمان ، پيکاری فراتر از انتخابات رياست جمهوری و انتخاب شخص موسوي، کروبی و توجه به نوعيت وجود خاتمی در کنار موسوی است. امروز جوانان ما دريافته اند که سايه سياه حکومت گران اشغالگر را نه فقط با سنگ وتيرکمان وشعاردادن و باندرول نويسی با درشت ترين حروف : "حماسه خس و خاشاک " ، يا تنها باسازماندهی تظاهرات آرام وهمراه با سکوت و پلاکادر : سکوتم از رضايت نيست " و آتش افروزی برای جلوگيری ازپيشروی نيروهای سرکوبگر و برای خنثی سازی پرتاب گاز اشک آوردشمن فراهم آورند. بلکه نيک دريافته اند که برای استمرارمبارزه بايد سنگر بندی خود را با تشکيل کميته های محلات در همبستگی با يکديگر در برابر کودتا گران اشغالگر محلات و درمحيط زيست و کار خود با جنبش وسيع تر مردمان ايران و ساير تحرکات درون کشور با شعار نفی اعدام و آزادی همه زندانيان سياسی ، برابری خواهی و عدالت گزينی فراهم آورند. چنانچه همين سازمانگری کميته های محلات با تلفيق دو سطح کارمخفی و علنی گره بخورد و چنانچه با همان نسبت با کميته های ادارات و کارمندی وکميته های کارگری همراه گردد، درعمل به تسخيرو پاک سازی همه محلات و ادارات از وجود عوامل بسيجی و اطلاعاتی و لباس شخص ها و قوای سرکوبگر منتهی خواهد شد . من حرف اضافی وفراتر از آنچه که تو نوشتی ندارم وتنها می گويم : بايد تجربه يک ماه دوندگی ورودررويی با قوای دشمن را درهرکوی و برزنی جمعبندی نمود وضعف کاررابرشمرد. ازهمين سپرابطال انتخابات و از هر شکافی در درون حکومت گران � که هر روز هم افزون تر می گردد- به وسيع ترين شکل ،همچون روزهای اوليه اعتراض استفاده برد و از آن وحشت ننمود که سبزينه پوش تان قلمداد کنند . بايد کميته های محلات را ازمطمئن ترين و با تشخص ترين چهره های هر محله با تلفيق ترکيب زنان و مردان � دختران و پسران جوان وتا حد زيادی از تلفيق روابط خانواده گی با تعدد گرايشات هر کدام آنان در سطوح ترکيبی همه اقشارو گروهبندی های اجتماعی بدورازچشم دشمن بخدمت گرفت . وظيفه اصلی آن فعلا سرشماری از هرمحله و اينکه چه تعدادی ازجوانان هرمحل توسط عوامل دشمن ربوده شده اند و در کدام بازداشتگاه بسر می برند . بايد اين ليست را با نظرخود خانواده ها دراختيارمجامع حقوق بشري، مطبوعات وهرنوع ابتکارعملی که خود کميته محل پيشنهاد می کند قرار داد و آنرا به وسيع ترين شکل به خارج فرستاد . دراينجا يعنی در اين سوی جهان و در پهنه گيتي، ما بدورازشحنه شيخ و همرهان مزدورش، شکنجه گران وزندانبانانش،هيچ چيزی ما را تهديد نمی کند هيچ چيز . ما تا به امروزدرسطحی گسترده درشهرها- کشورها و جای جای جهان نشان داده ايم که قصد نداريم به خانه های خود رويم . همه ما همچون شما ها در کاريم . جوانان نسل دومی ما خود سازمانگران بزرگترين تحرکات خيابانی در فرانکفورت � برلين � استکهلم و جاهای ديگرند . اين اعراضات ما پيروجوان نمی شناسد . ما بدون اينکه تجربه تلخ تاريخی انقلاب بهمن۵۷ " وحدت کلمه " ، " همه با هم " خمينی شياد را فراموش کنيم با شناختی عميق ازهم،با باندرول ها ، پلاکادرها وشعارهای خويش و بدون درهم ريختن صف مبارزه طبقاتی "ما همه با هم هستيم" تا صف دشمنان مردمان ايران را به جهانيان بازشناسانيم . امروزعکس ندا و نام او تی شورت جوانان ماست و در خيابان های اروپا و کانادا � استراليا و آمريکا با آن راه می روند. اين جا خود غوغای ايست هرچند درهم آميختگی خود را نيز دارد . اين سطح درآميختگی دربرابرابعاد جسارت آفرينی شما ها هيچ است . ايرانيان در همه جا تا به امروز به اشکال مختلفی دست به اعتراضات خيابانی و آکسيون های ايستاده � تحصن واعتصاب غذا زده اند . هفته های گذشته ياران ما وشما درترکيبی پُرشمارو به نمايندگی ازفعالان مدافع حقوق کارگران ايران درپاريس جمع شدند وباسازماندهی تحصن واعتصاب غذای خود دربرابراحزاب وسازمان ها ونمايندگان اتحاديه های کارگری جامعه ميزبان (فرانسه)درپشتيبانی ازنبردومقاومت شما وگشوده شدن درب زندان ها وآزادی فعالان کارگری منصوراسانلووابراهيم مددی ازفعالان سنديکای مستقل شرکت واحداتوبوسرانی تهران وحومه و آزادی بازداشت شده گان حوادث اخيرياد کردند وآنرا دروسيع ترين سطح رسانه های اروپا بازتاب دادند. هم اکنون زندانيان سياسی سابق جمهوری اسلامی و شاهدين اصلی دو کشتار سال۶۰ و۶۷ از سراسر جهان به برلين می آيند تا تحصن واعتصاب غذا کنند و به اين آدم کشی ها اعتراض نمايند. به رسانه های جهان بگويند درزندان های ايران چه می گذرد؟ هم اکنون صدای اعتراض اعصاب غذا دربرابر ساختمان سازمان ملل درنيويورک به گوش می رسد. اضافه کنم ما تا به امروزبه وزارت امور خارجه سوئد به عنوان مسئولين دوره ای اتحاديه اروپا برای محکوميت اين سرکوبگری ها و فراخواندن سفير سوئد از ايران رفتيم . جوانان پرشور ايرانی به همراه فعالان گروهبندی های مختلف اپوزيسيون ايرانی در اتسکهلم پايتخت سوئد در روز جمعه ۲۶ ژوئن اجتماع اعتراضی را در برابر سفارت جمهوری اسلامی سازمان دادند ،و قتی با وحشيگری و فحاشی عوامل حزب الهی و نيروی تروريستی نظام درون سفارت روبرو شدند با فرياد آزادي، ديواره سيم های خاردار،لاله تروريستی- جاسوسی رژيم را فرو فکندند و به درون آن راه يافتند ودر نبردی نا برابر مزدوران را خلع سلاح کردند واسلحه های کمری يکی ازآنان را در حضور خبرنگاران به پليس امنيتی سوئد تحويل دادند . ما تا به امروز به بروکسل دربرابر اتحاديه اروپا اعتراض کرديم . به درون اجلاسيه اتحاديه اروپا وارد شديم و ازشما ها و ايستادکی تان حرف زديم . درخيابان های کلن � فرانکفورت � بوخوم � استکهلم � گوتنبرگ � مالمو � امئو - هلند � نروژ � دانمارک � لس آنجلس � واشتگتن � نيويورک � هامبورگ � استراليا و تورنتو � ونکور � مونترال - برلين - پاريس- همه و همه جا نه يک بار و دو بار و نه در سطح يک گروه و حزب و سازمان، بلکه درابعاد پرشمار نيروی انسانی معترض از پيروجوان ، دختروپسر، تبعيدی ومهاجر،بازوبه بازو به خيابان آمديم واز لحظه به لحظه مبارزات شما ياد کرديم و اين ادامه داشته و دارد . ما آن می کينم که شما می خواهيد . درب همه روزنامه ها و مجامع حقوق بشری و اتحاديه های کارگری ، احزاب و سازمان ها را به صدا در می آوريم تا پشت جبهه قوی و قدرتمند مبارزاتی شما باشيم . به همديگر باورکنيم . اين شما هستيد که پيشتاز اين مبارزه ايد. رهبری آن ازآن شما است . ما شعارشما ها را سرمی دهيم : آزاد باد همه زندانيان سياسی وهمه دستگير شده گان حوادث اخير در سراسرايران . زنده باد مقاومت مدنی و مردمی شما درهرکوی و برزنی دربرابررژيم کودتا . دراين سوی جهان اپوزيسيون آزاديخواه و تحول طلب، دراقدامی متحد وسراسری ودرابعادی چندين و چند هزارنفری درمحکوميت سرکوب وگلوله بستن اعتراضات خيابانی درون کشورقدم های مستکمی برداشته وآزادی بی قيد وشرط زندانيان دستگيرشده حوادث اخيروهمه زندانيان سياسی رادربرابرخود داريم . آری ما نيزبا شما هستيم و همچون شما ها ، ما نيز سرباز ايستادن نداريم !
24 تیر 1388

اسامی گروه دیگری از زندانیان وقایع اخیر اعلام شد


ادامه ی اعتراضات در برابر دادگاه انقلاب اسامی گروه دیگری از زندانیان وقایع اخیر اعلام شد

دوشنبه ۲۹ تير ۱٣٨٨ - ۲۰ ژوئيه ۲۰۰۹

فعالین حقوق بشر ودمکراسی در ایران: بنابه گزارشات رسیده از مقابل دادگاه انقلاب خانواده ها همانند روزهای گذشته در مقابل دادگاه انقلاب تجمع کردند و نسبت به بی خبری و ادامه بازداشت عزیزانشان خشم خود را ابراز داشتند. خانواده ها از برخورد و رفتار دادگاه انقلاب و سایر مراکز موجود به تنگ آمده اند و در آستانه‍ی انفجار قرار دارند.

با توجه به تعطیلات مذهبی روز دوشنبه امروز چند صد نفر از خانواده ها در داخل و بیرون دادگاه انقلاب به انتظار اطلاع یافتن از عزیزانشان و یا قرار وثیقه هستند.و اگر سوالی می کردند کسی جوابگوی آنها نبود . خانواده ها با عصبانیت می گفتند ما فکر می کردیم آنقدر مسلمانی و انسانیت در شما هست که لااقل بچه های ما را به خاطر عید مبعث آزاد می کنید اما حتی دریغ از یک جواب حکومت علی وار را که ٣۰ سال از آن حرف می زدید خوب به ما نشان دادید.

به عده ای از خانواده ها امروزاز طرف کارکنان دادگاه انقلاب گفته میشد مصاحبه نکنید تا فرزندانتان زودتر آزاد شوند که باعث اعتراض خانواده ها شد که ما با هیچ کس مصاحبه نکرده ایم اما از این به بعد اگر جوابی نگیریم حتما مصاحبه خواهیم کرد.

نگرانی خانواده ها در مورد وضعیت عزیزانشان شدت یافته است و با توجه به رفتار مسئولان دادگاه انقلاب و اوین با خانواده ها نگرانی آنها به خصوص مادران در مورد رفتار آنها و مورد شکنجه قرار دادن فرزندانشان بخصوص دختران روز به روز بیشتر می شود. امروز برخی از مادران که در مقابل دادگاه انقلاب به انتظار خبری از وضعیت فرزندانشان نشسته بودند با خشم هر چه تمام تر می گفتند خامنه ای ، احمدی نژاد امیدواریم به عزای فرزندانتان بنشینید که این گونه دل ما را خون و فرزندانمان را به ناحق به زندان انداخته اید .امیدواریم هر چه زودتر سرنگون شوید.امیدواریم بدبختی و فلاکتتان را ببینیم
تعدادی از خانمها که همسرانشان را بازداشت کرده اند می گفتند که در شرایط سخت معیشتی بسر می برند و در صورت ادامه یافتن بازداشت آنها شرایط بر آنها سخت تر خواهد شد.

نیروهای سرکوبگر در مقابل داداگاه انقلاب مستقر هستند و ۲ اتومبیل از نیروی انتظامی و تعدادی از لباس شخصی ها در داخل و بیرون دادگاه انقلاب وضعیت را کنترل می کردند.

لیست دیگری ازاسامی بازداشدگان اخیر جهت ارسال به سازمانهای حقوق بشری و اطلاع عموم انتشار می یابد.

۷- محمد علی صالحی ۲۲ ساله دانشجوی زبان چهارشنبه ۲۷ خرداد در جنت اباد در حالی که مورد ضرب و شتم شدید با باتوم قرار گرفته و صورت او خونی بوده بازداشت و به اوین منتقل شده
تعداد زیادی از دستگیر شدگان اخیر در زندان کهریزک (اردوگاه مرگ )،کلانتری ۱۴٨ ،آگاهی شاپور،ستاد پیگیری وزارت اطلاعات و بازداشتگاههای اطلاعات سپاه پاسداران منتقل می شوند.بازداشت شدگان در این بازداشتگاهها تحت شکنجه های جسمی وحشیانه ای قرار می گیرند که در مواردی منجر به مرگ آنها شده است. جان بازداشت شدگان اخیر در این شکنجه گاهه در معرض خطر جدی قرار دارد.

فعالین حقوق بر ودمکراسی در ایران،نسبت به خطر جدی که متوجه جان دستگیر شدگان بخصوص در بازداشتگاههای فوق هشدار میدهد.از دبیر کل و کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل برای نجات جان دستگیرشدگان اخیر خواستار اقدامات فوری است.
۱- جواد صدیقی فر ۲۹ ساله لیسانس مکانیک شنبه ٣۰ خرداد در بوستان ( رودکی ) بازداشت و به اوین منتقل شده ۲- محمد کاظم زاده ۲۴ ساله دیپلم پنجشنبه ۱٨ تیر در امیرآباد بازداشت و به اوین منتقل شده ٣- اشکان آقا زاده ۲۶ ساله دانشجوی اقتصاد پنجشنبه ۱٨ تیر در انقلاب بازداشت و بعد از انتقال به کلانتری ۱۴٨ به اوین منتقل شده ۴- فرهاد لشکری ۲۶ ساله پنجشنبه ۱٨ تیر در انقلاب بازداشت و محل نگهداری وی نامشخص ۵- جلیل نوری فر ٣۰ ساله شغل آزاد چهارشنبه ٣ تیر در بهارستان بازداشت و به اوین منتقل شده ۶- محمد حسین وثوقی ٣۲ ساله لیسانس هنر جمعه ۲۶ تیر در انقلاب بازداشت و مکان نگهداری وی نامشخص ٨- امین مقبلی ۲۵ ساله فوق دیپلم صنایع غذایی پنجشنبه ۱٨ تیر بازداشت و مکان نگهداری وی نامشخص ۹- سالار نجار زاده ٣۱ ساله لیسانس صنایع پتروشیمی پنجشنبه ۱٨ تیر در انقلاب بازداشت و به اوین منتقل شده ۱۰- آرش محمدی ۲۷ ساله شغل ازاد شنبه ٣۰ خرداد در شادمان بازداشت و به اوین منتقل شده ۱۱- رضا اسکندری ۲۶ ساله فوق دیپلم یکشنبه ۲۴ خرداد در فاطمی بازداشت و به اوین منتقل شده ۱۲- حسین حیدری ۲٨ ساله پنجشنبه ۱٨ تیر در وصال بازداشت و به کلانتری ۱۴٨ و بعد به اوین منتقل شده ۱٣- علی اقدسی نیا ۲۴ ساله لیسانس شیمی شنبه ٣۰ خرداد در جمهوری بازداشت و مکان نگهداری وی نامشخص ۱۴- آرمین نوری ۲۱ ساله فوق دیپلم نرم افزار پنجشنبه ۱٨ تیر در انقلاب بازداشت و مکان نگهداری وی نامشخص ۱۵- احمد حسینی ۲۹ ساله پنجشنبه ۱٨ تیر در کارگر بازداشت و به اوین منتقل شده ۱۶- هادی مولایی ۲۷ ساله پنجشنبه ۱٨ تیر در انقلاب بازداشت و به اوین منتقل شده ۱۷- فریبرز گل کوهی ٣۰ ساله چهارشنبه ۲۷ خرداد در ولی عصر بازداشت و به اوین منتقل شده ۱٨- حسام الدین ابراهیمی دری ۲٨ ساله شنبه ٣۰ خرداد بازداشت و به اوین منتقل شده

مراسم یادبود قربانیان سقوط هواپیمای کاسپین


صبح یکشنبه مراسم یادبودی برای قربانیان حادثه سقوط هواپیمای تهران-ایروان هواپیمایی کاسپین، در کلیسای سرکیس مقدس با حضور خانواده‌های قربانیان برگزار شد.

در این مراسم که صدها نفر از هموطنان ارمنی در محوطه این کلیسا گرد آمده بودند، پس از انجام فرایض دینی روز یکشنبه، اسقف اعظم تهران، سبو سرکسیان، به ایراد سخنانی در وصف عمق این فاجعه پرداخته و برای خانواده و آشنایان بازماندگان از خداوند طلب صبر و آرامش کرد.