نگاهي به...

هر آنچه منتشر ميشود به قصد و هدف آگاهی رسانی و روشنگری است۰ ما حق "آزاد ی بيان" و" قلم" را جزء لاينفک مبارزه خود ميدانيم! ما را از بر چسب و افترا زدن باکی نيست! سلام به شهدای خلق! سلام به آزادی!

۱۳۹۵ بهمن ۲۲, جمعه

فردا خيانت خواهم کرد ، نه امروز
امروز، ناخن هايم را بکشيد
 خيانت نخواهم کرد
شما مرزهاي شهامت مرا نمي شناسيد
من ، اما ، از آن با خبرم
شما پنج دستيد
سخت و زمخت و پر از حلقه هاي آهنين
بر پايتان چکمه هاي ميخ دار
اما من فردا خيانت خواهم کرد
نه امروز
به اين يک شب نياز دارم
 تا تصميم بگيرم
دست کم به يک شب نياز دارم
براي برائت ، ندامت ، و خيانت
برائت از دوستان
ندامت از نان و شراب
خيانت به زندگي
يعني مردن
من فردا خيانت خواهم کرد
نه امروز
در زير پنجره سوهاني است
نه براي جلاد
نه براي ميله هاي بيرون پنجره
بلکه براي رگ هاي مچ من
آري ، امروز حرفي براي گفتن ندارم
 فردا خيانت خواهم کرد...
«ماريان کوهن»


هیچ نظری موجود نیست: