نگاهي به...

هر آنچه منتشر ميشود به قصد و هدف آگاهی رسانی و روشنگری است۰ ما حق "آزاد ی بيان" و" قلم" را جزء لاينفک مبارزه خود ميدانيم! ما را از بر چسب و افترا زدن باکی نيست! سلام به شهدای خلق! سلام به آزادی!

۱۳۹۵ بهمن ۲۱, پنجشنبه

دو خبرنگار روزنامه بریتانیایی «گاردین»، از اواخر آذرماه 1357 تا چند هفته پس از پیروزی انقلاب، وقایع ایران را برای این روزنامه معروف پوشش می دادند. در زیر خلاصه ای از گزارش های این دو خبرنگار، مارتین وولاکوت Martin Woolacot و لیز تِرگود Liz Thurgood

 دو خبرنگار روزنامه بریتانیایی «گاردین»، از اواخر آذرماه 1357 تا چند هفته پس از پیروزی انقلاب، وقایع ایران را برای این روزنامه معروف پوشش می دادند. در زیر خلاصه ای از گزارش های این دو خبرنگار، مارتین وولاکوت Martin Woolacot و لیز تِرگود Liz Thurgood
روایت خبرنگاران روزنامه «گاردین» در تهران از روزهای انقلاب(ملاحظه آقای آزاد)
روایت خبرنگاران روزنامه «گاردین» در تهران از روزهای انقلاب(ملاحظه آقای آزاد)

روایت خبرنگاران روزنامه «گاردین» در تهران از روزهای انقلاب(ملاحظه آقای آزاد) 

روایت خبرنگاران روزنامه «گاردین» در تهران از روزهای انقلاب(ملاحظه آقای آزاد)
روایت خبرنگاران روزنامه «گاردین» در تهران از روزهای انقلاب(ملاحظه آقای آزاد) 
12 فوریه 
تِرگود گزارش داد، "تنها یک نفر، و آن هم (امام) خمینی، است که در نهایت قبضه خود را بر قدرت محکم می کند. آخرین بقایای تخت طاووس(تخت سلطنت) هم با استعفای بختیار، منصوب شاه، بعد از 48 ساعت نبرد سخت در تهران فرو ریخت."
. تِرگوت گزارش کرد که حدود 10.000 نفر در جریان آشوب های 15 ماهه اخیر که منجر به پیروزی انقلاب شد، کشته شده اند.
روایت خبرنگاران روزنامه «گاردین» در تهران از روزهای انقلاب(ملاحظه آقای آزاد) 

روایت خبرنگاران روزنامه «گاردین» در تهران از روزهای انقلاب(ملاحظه آقای آزاد) 

روایت خبرنگاران روزنامه «گاردین» در تهران از روزهای انقلاب(ملاحظه آقای آزاد) 

روایت خبرنگاران روزنامه «گاردین» در تهران از روزهای انقلاب(ملاحظه آقای آزاد) 

روایت خبرنگاران روزنامه «گاردین» در تهران از روزهای انقلاب(ملاحظه آقای آزاد) 

روایت خبرنگاران روزنامه «گاردین» در تهران از روزهای انقلاب(ملاحظه آقای آزاد) 

روایت خبرنگاران روزنامه «گاردین» در تهران از روزهای انقلاب(ملاحظه آقای آزاد)

روایت خبرنگاران روزنامه «گاردین» در تهران از روزهای انقلاب(ملاحظه آقای آزاد) 


روایت خبرنگاران روزنامه «گاردین» در تهران از روزهای انقلاب(ملاحظه آقای آزاد)

هیچ نظری موجود نیست: