نگاهي به...

هر آنچه منتشر ميشود به قصد و هدف آگاهی رسانی و روشنگری است۰ ما حق "آزاد ی بيان" و" قلم" را جزء لاينفک مبارزه خود ميدانيم! ما را از بر چسب و افترا زدن باکی نيست! سلام به شهدای خلق! سلام به آزادی!

۱۳۸۷ فروردین ۲۲, پنجشنبه

تعریفی کوتاه از « جهانی سازی » ... کاریکاتوریست و «جهانی سازی»

1387-01-20
geovisit();

تعریفی کوتاه از « جهانی سازی » ... کاریکاتوریست و
«جهانی سازی»
دنیای ما:«جهانی سازی»، به معنای امروزی آن، روندی است که از اواخر دهه 1970 شکل گرفته است و تلاش دارد که اقتصاد بین الملی را تنها به «یک اقتصاد» (جهانی) تبدیل نماید. بعبارت دیگر بکارگیری ترم و اصطلاح «جهانی سازی» پوششی جهت تغییرات در یک سری مجموعه شامل اقتصاد، تکنولوژی، مناسبات اجتماعی، فرهنگی و سیاسی است که سبب افزایش وابستگی متقابل ( interdependence)، ادغام و یکی سازی (integration) و تعامل (interaction) میان «انسان» و «نهادهای تجاری و مالی» در مکانهای ناهمگون و نابرابر می شود. کاریکاتوریست و «جهانی سازی


هیچ نظری موجود نیست: