نگاهي به...

هر آنچه منتشر ميشود به قصد و هدف آگاهی رسانی و روشنگری است۰ ما حق "آزاد ی بيان" و" قلم" را جزء لاينفک مبارزه خود ميدانيم! ما را از بر چسب و افترا زدن باکی نيست! سلام به شهدای خلق! سلام به آزادی!

۱۳۸۷ فروردین ۲۲, پنجشنبه

بنيادگرايى مسيحى و بزک مدرن آن، با هدف تحميق جوانان رزا روشن

کارناوال مسيحيان (کنگره جوانان پروتستان) امسال در شهر برمن (آلمان) در تاريخ 30 آوريل تا 4 ماه مه 2008 تغيير اسم سمينارها و برگزاری آنها با همان محتوای اوليه! اين کارناوال هر ساله با بيش از 200 گروه کاری (ورک شاپ)، سخنراني، سمينار و برگزاری کنسرت راک و هيپ هاپ و ... برای جوانان برگزار ميشود. تعداد شرکت کنندگان درکارناوال بين 10 تا 20 هزار نفر متغير است. امسال بسياری از اين گروه های کاری نام و محتوا را هماهنگ کردند. اين کارناوال زير پوشش حمايتى خانم وزير خانواده در آلمان از حزب دمکرات مسيحى اورزولا فون له ين Ursula von der Leyen است و فعلا به تيتر سه گروه کاری انتقاد شد: 1) گروه کاری "کمک! همسايه من مسلمان است!" 2) گروه کاری "معالجه همجنسگرايان!" (همجنسگرايى قابل معالجه است!) 3) گروه کاری "عليه سقط جنين" انتقاد و تهديد رسمى حزب سبزها به گروه کاری دوم (همجنسگرايى قابل معالجه است!) و درخواست کنار گذاشتن وزير(دمکرات مسيحى) خانواده عاقبت باعث لغو برنامه گروه کاری "معالجه همجنسگرايى"، که بواقع به قصد ضديت با همجنسگرايى برنامه ريزی شده بود، شد. اگرچه سمينار "برگشتگان از همجنسگرايى"- "ايکس- گى" کماکان در ليست سمينار کارناوال مسيحيان قرار دارد! در همين رابطه نماينده مسيحى(س-اس-او) نوربرت گايز همجنسگرايى را قابل معالجه دانست و آن را ناهنجاری در رفتار جنسى ناميد! در مورد گروه کاری 1 هم در زير تيتر "کمک! همسايه من مسلمان است" اضافه شد: مسلمانها را بفهميم! شهامت برای دوستى و بحث و گفتگو! اما تاکنون بر روی برگزاری گروه کاری 3، "عليه سقط جنين" که آن هم رسمامورد انتقاد بود از طرف برگزار کنندگان بشدت پافشاری شد و کارناوال مسيحيان به هيچوجه حاضربه حذف آن نيست! تيتر اين گروه کاری: "سکس ايده خداست، سقط جنين هم"؟! بواقع سميناری که قرار است جوانان را عليه سقط جنين بشوراند. جالب اينجاست که بنياد گرای مذهبى از همان استدلالات کمونيست کارگری ايرانى استفاده ميکند: سقط جنين سلامتى را به خطر مياندازد، بچه دار شدن اما يک شانس است! و درد سقط جنين از حاملگى بيشتر است و... البته منصور حکمت رهبر فقيد کمونيست کارگری از بنيادگرايان تند تر رفته و سقط جنين را قتل عمد ميداند! سازمان "بيرکه"(Die Birke e.V)که قرار است "ترويج سکس کند و نهى از سقط جنين" (مثل کارگر-کمونيست ايرانى) نه از نظر حقوقى و نه از نظر علمى دارای صلاحيت است و از طرف نماينده حمايت از خانواده ( پرو فاميلى) شهر برمن مورد انتقاد قرار گرفت. سازمان "بيرکه" تابحال حتى در مشاوراتش با زنان تجاوز شده، آنها را از عمل سقط جنين نهى کرده است! به ادعای اين سازمان برای زنان تحمل تجاوز ساده تر است از سقط جنين توليد شده از تجاوز است! کارنوال مسيحيت از طرف کل کليساها، ائتلاف پروتستان ها و جمعيت های جوانان مسيحى و ... حمايت مالى و سازماندهى ميشوند. چتر حمايتى آن در دولت خانم اورزولا فون در له ين، وزير دمکرات مسيحى خانواده است. ايشان 250 هزار يورو از هزينه سه ميليون يورو کارناوال مسيحى را از منابع ماليات دولت متقبل شد. بقيه مخارج توسط کليسا و حواريونش پرداخت ميشود! ترکيب سنى شرکت کنندگان از 16 ساله تا 26 سال است. اولين کارناوال در سال 1976 در شهر اسن آلمان، 1988 در شهر نورنبرگ، 1996 در درسن و 2002 در شهر کاسل برگزار شد. شرکت جوانان در اين 5 کارناوال مسيحيت تاکنون هر بار 20 هزار جوان تخمين زده شد. برگزار کنندگان احتمال شرکت 12 تا 20 هزار نفر را در ششمين کارنوال در شهر برمن آلمان را دادند. کليسا به دليل اعلام اعتراض "ائتلاف عليه جنسيتگرايى" و سازماندهى اعتراضات زنان، همجنسگرايان و باقى اقليت های نوک تيز حمله کارناوال مسيحى خواستار حفاظت نيرو های امنيتى و پليس از کنگره مسيحيان شد. به عبارت ديگر نه تنها 250 هزار يورو از ماليات مردم آلمان خرج برگزای کارناوال 3 ميليون يورويى بنيادگرايان مسيحى شد، بلکه هزينه حفاظت از آن نيز از جيب ماليات دهندگان پرداخت ميشود. در همين رابطه برخى از قراردادهای اجاره محل سمينار مسيحيان از طرف مراکز فرهنگى به دليل محتوای ضد زن و عليه همجنسگرايى لغو شد! 50 درصد سمينارها اما در محل مدارس دولتى و 80 درصد سمينارها در مدارس مرکزشهر برگزار خواهد شد. اينکه سمينار عليه "سقط جنين" در مدرسه دولتى انجام ميشود يا نه را کسى خبر ندارد! همزمان با کارناوال 5 روزه مسيحيان در شهر برمن قراراست در محل"برمن اشلاخت هوف" همجنسگرايان نيز کنسرت، سمينار و گردهمايى داشته باشند. از طرف احزاب و سنديکاهای کارگری نيز بخشااعلام سازماندهى کارناوال "نه به کارنوال مسيحيت" داده شد. در همين رابطه مسئولين کارناوال مسيحى اعلام کردند بخصوص در روز افتتاح کارناوالشان درخواست حمايت از پليس را دارند. در همين کشاکش همجنسگرايان مسيحى به کارناوال کليسا انتقاد کردند که چرا کليسابه برگزاری سمينار عليه همجنسگرايان انتقاد نکرد! و چرا بايد انتقاد در ابتدا توسط نماينده همجنسگرای مرد حزب سبزها مطرح شود! و نبايدمسئله به بازی سياسى احزاب ختم شود! به هر حال 30 آوريل مشخصا 2 کارناوال در شهر برمن برگزار ميشود. کارناوال حق زن(انسان) بربدنش - در ضديت با ساختارهای قدرت و دست اندازی آنها به زندگى انسانها به نام دين، احزاب، دولت و مردسالار. ترکيب نيروها از هر دو طرف چار چوب های کنونى احزاب، سازمانها، سنديکاها و ... را از هم شکافته و دو صف را روبروی هم مشخص و شفاف در تاريخ مبارزات در آلمان نشان ميکند: مقاومت در برابر سيستم و يا همکاری و همراهى با آن. اين صف بدرستى فرای تعلقات سياسي، حزبى و طبقاتى است. ائتلاف انسان ها عليه بازگشت به عقب و حفاظت از دستاورد مبارزات گذشته. انتظار بيشتری در اين پنج روز نيست. اما اين اهميت در کنار هم بودن را کم نميکند. مانند تظاهرات 20 هزار نفره زنان در 1357 عليه حجاب اجباری که بواقع دفاع بود، نه حمله. ولى ننگ شرکت نداشتن اش حتى با برگريزان 60 تا 67 از دامن سازمانها و گروههای اپوزيسيون از حافظه تاريخ پاک نشد! 6آوريل2008

هیچ نظری موجود نیست: