نگاهي به...

هر آنچه منتشر ميشود به قصد و هدف آگاهی رسانی و روشنگری است۰ ما حق "آزاد ی بيان" و" قلم" را جزء لاينفک مبارزه خود ميدانيم! ما را از بر چسب و افترا زدن باکی نيست! سلام به شهدای خلق! سلام به آزادی!

۱۳۸۷ فروردین ۲۲, پنجشنبه

بانوی اول و ظرفيت سارکوزی در ,اصلاح,

http://www.roshangari.net/ روشنگری. در سفر نيکولای سارکوزی رئيس جمهور فرانسه به انگلستان، همسر او چنان زير نور پروژکتورها* قرار گرفت که پل واللی نويسنده روزنامه اينديپندنت نوشت: روزنامه های بريتانيا صفحه پشت صفحه را پر کرده اند از تصاوير کارلا برونی سارکوزي، سوپر مدل سابق ايتاليايی و همسر جديد نيکولا سارکوزی. ريزه کاری های لباس فوق العاده شيک خاکستری رنگ کريستين ديور و تناسب کلاه او با اين لباس، خبرهايی مثل ارسال نيروی بيشتر به افغانستان که توسط سارکوزی اعلام شد و يااظهارات براون مبنی بر کمک به تحصيل 16 ميليون کودک آفريقايی را در سايه قرار داد. واللی خودش هم اندکی از خبرهای جنجالی در مورد کارلا برونی سارکوزی را بازگو کرد، از جمله اين که اواز يک خانواده سرمايه دار ايتاليايی است که پنج زبان را روان صحبت ميکند و گفته ميشود در ادبيات فرانسه و فلسفه تبحر دارد. واينکه... , اوه، عکس های عريان او هم تحت جنجالی ترين عناوين چاپ شد که در آنها قسمت های پائين بدن را با دست ها پوشانده و سينه های تازه رس را عريان جلو چشم ها گذاشته است., جنجال عظيم خبری حول خانم سارکوزی برای واللی اين سوال را پيش آورد که: وظيفه بانوی اول چيست، و اينکه آيا بانوی اول از نظر سياسی اهميتی دارد؟ اما قبل از اينکه به کند و کاو نويسنده برای يافتن پاسخی به اين سوال بپردازيم بدنيست چند نکته را هم به مقدمه آقای واللی اضافه کنيم. همسر جديد سارکوزی زيباست و قبلا مدل بوده،اما همسر قبلی سارکوزی- سسيليا- نيز، هم نسبتا زيبا بود و هم مدل سابق. بعلاوه همسر اول برای روزنامه های تشنه ی جنجال، به چند دليل ميتوانست ,خوراک, اشتها آوری باشد: اول اينکه به مرد ديگری دلبسته بود و حضورش در کنار سارکوزی ,مصلحت, سياسی و انتخاباتی بود و گرنه از قبل قصد جدايی از او را داشت. دوم اينکه يک خانم روزنامه نگار که دوست و همدم سسيليا بود بر مبنای درد دل های او کتابی چاپ کرده بود که رسانه های جنجالی ميتوانستند اميدوار باشند برای هر صفحه آن شماری بر خوانندگان خود بيفزايند. چون کتاب اساسا شرح مرارت های سسيليا از جفا ها و خيانت های سارکوزی بوداز جمله اينکه او عمری به همسر خود دروغ ميگفت و به بهانه اينکه مجبور است تا دم صبح ,برای پيشرفت فرانسه, کار کند، شب ها ,ددر, ميرفت و به خانه نمی آمد و مسايلی از اين قبيل. کار اين کتاب به خاطر تلاش سسيليا برای جلوگيری از انتشار آن حتی به دادگاه هم کشيده شد. طبيعتا اين گونه خبرهای جنجالی مورد توجه رسانه هاست و به همين جهت وقتی آقای سارکوزی به آمريکا مسافرت کرد، خانم گوينده ی موقر و معتبر تلويزيون CBS در مورد سسيليا هم سوالی طرح کرد. اما آقای سارکوزی در حاليکه خود را از اين کنجکاوی در ,مسايل شخصی, خشمگين نشان می داد از جا بلند شد و چنان رفتار گستاخانه ای کرد که خبرش عالمگير شد.

هیچ نظری موجود نیست: