نگاهي به...

هر آنچه منتشر ميشود به قصد و هدف آگاهی رسانی و روشنگری است۰ ما حق "آزاد ی بيان" و" قلم" را جزء لاينفک مبارزه خود ميدانيم! ما را از بر چسب و افترا زدن باکی نيست! سلام به شهدای خلق! سلام به آزادی!

۱۳۹۵ آذر ۱۰, چهارشنبه

شرکت "قاتلين رسمی رژيم" در مراسم قربانيان قطار مشهد!

حادثه قطار!!

 شرکت "قاتلين رسمی رژيم" در مراسم قربانيان قطار مشهد!!

 حادثه قطار تبریز-مشهد !!!

هیچ نظری موجود نیست: