نگاهي به...

هر آنچه منتشر ميشود به قصد و هدف آگاهی رسانی و روشنگری است۰ ما حق "آزاد ی بيان" و" قلم" را جزء لاينفک مبارزه خود ميدانيم! ما را از بر چسب و افترا زدن باکی نيست! سلام به شهدای خلق! سلام به آزادی!

۱۳۹۵ آذر ۱۰, چهارشنبه

نگاهي به...: رئیس تعزیرات حکومتی: بیشترین میزان قاچاق مرب...

نگاهي به...: رئیس تعزیرات حکومتی: بیشترین میزان قاچاق مرب...: رئیس تعزیرات حکومتی: بیشترین میزان قاچاق مربوط به یقه‌سفیدهاست رئیس سازمان تعزیرات حکومتی ایران گفته است ...

هیچ نظری موجود نیست: