نگاهي به...

هر آنچه منتشر ميشود به قصد و هدف آگاهی رسانی و روشنگری است۰ ما حق "آزاد ی بيان" و" قلم" را جزء لاينفک مبارزه خود ميدانيم! ما را از بر چسب و افترا زدن باکی نيست! سلام به شهدای خلق! سلام به آزادی!

۱۳۹۵ شهریور ۳۱, چهارشنبه

https://www.youtube.com/watch?time_continue=41&v=qfkg70A-zZ4
كشف حقيقت و برقراري عدالت به چه معناست؟
حكومت هاي ديكتاتوري، با پرده پوشي و انكار يا تحريف واقعيت ها، سعي مي كنند روايتي غير واقعي از انجام جنايت را به عنوان حقيقت آنچه اتفاق افتاده است، به شهروندان تحميل نمايند. كشف زواياي پنهان جنايت ها، دانستن چگونگي، چرايي و اين كه جنايت چه زماني و به دستور و به دست چه كساني انجام شده است، سبب شكل گيري تصويري واقعي ازدوران مورد نظر را فراهم مي آورد تا بدانيم حقيقت چه بوده است.
اين حكومت ها با سركوب مخالفان و منتقدان، آن ها را در موقعيت فرودست قرار مي دهند و با به زندان انداختن، شكنجه، تحقير و در نهايت كشتن و معرفي آن ها به عنوان دشمنان مردم و با فاسد خواندن آن ها و سپس با اعمال فشار بر بستگان شان، تمام تلاش خود را مي كنند كه مخالفان و منتقدان را در نظر مردم به موجوداتي خطاكار تبديل كنند تا هم بتوانند جلوي اعتراض ها را بگيرند و هم حمايت هاي مردمي از آ نها را به حداقل برسانند و در نهايت بتوانند جنايت هاي خود را توجيه و با خيالي آسوده تر حكومت كنند.
برقراري عدالت نيز در اينجا تنها به محاكمه كساني كه دستور جنايت را صادر كرده، شرايط ارتكاب جنايت را مهيا كرده و كساني كه مرتكب جنايت شده اند، محدود نمی شود. برقراري عدالت از يك طرف باز گرداندن هويت و كرامت انساني به قربانيان و بستگان آنان، كشف حقيقت و تلاش براي تغيير حافظه جمعي و محاكمه و مجازات جنايت كاران براي جلوگيري از تكرار جنايت است و از طرف ديگر تلاشي براي رفع هر گونه تبعيض، بي حقوقي و بي عدالتي و به دست آوردن آزادي بيان و انديشه براي ساختن جامعه اي دموكراتيك و دنيايي انساني مي باشد.
از کتاب مفاهیم دادخواهی به زبان ساده

هیچ نظری موجود نیست: