نگاهي به...

هر آنچه منتشر ميشود به قصد و هدف آگاهی رسانی و روشنگری است۰ ما حق "آزاد ی بيان" و" قلم" را جزء لاينفک مبارزه خود ميدانيم! ما را از بر چسب و افترا زدن باکی نيست! سلام به شهدای خلق! سلام به آزادی!

۱۳۹۶ دی ۱۸, دوشنبه

اسامی دانشجویان بازداشت شده در روزهای اخیردستکم ۱۰۲ دانشجوی بازداشت شده در تظاهرات

اسامی دانشجویان بازداشت شده در روزهای اخیر


منبع اخبار و گزارشات كارگرى
اسامی
دانشجویان بازداشت شده در روزهای
اخیردستکم ۱۰۲
دانشجوی بازداشت شده در تظاهرات
مردمی طی یک هفته۱ – نبی
تردست – بازداشت شده در تاریخ: ۸
دیماه – محل بازداشت:
کرمانشاه۲ – توران مهربان –
بازداشت شده در تاریخ: ۱۰ دیماه –
محل بازداشت: ارومیه۳ – محرم
صابری – بازداشت شده در تاریخ: ۱۰
دیماه – محل بازداشت: سنندج۴
– لقمان ویسی – بازداشت شده در
تاریخ: ۱۱ دیماه – محل بازداشت:
کرمانشاه۵ – امید جمشیدی –
بازداشت شده در تاریخ: ۸ دیماه –
محل بازداشت: کرمانشاه۶ –
فرشید تاج میری – بازداشت شده در
تاریخ: ۹ دیماه – محل بازداشت:
همدان۷ – سهیل آقازاده –
بازداشت شده در تاریخ: ۱۳ دیماه –
محل بازداشت: تهران۸ – سها
مرتضایی – بازداشت شده در تاریخ:
نامعلوم – محل بازداشت:
تهران۹ – محمد امین اصانلو –
بازداشت شده در تاریخ: نامعلوم –
محل بازداشت: تهران۱۰ – یاسمن
محبوبی – بازداشت شده در تاریخ:
نامعلوم – محل بازداشت:
تهران۱۱ – حسام حسین زاده –
بازداشت شده در تاریخ: ۱۱ دیماه –
محل بازداشت: تهران۱۲ – تارخ
ملکی – بازداشت شده در تاریخ:
نامعلوم – محل بازداشت:
تهران۱۳ – امین خسروی –
بازداشت شده در تاریخ: نامعلوم –
محل بازداشت: تهران۱۴ – علی
اسدی – بازداشت شده در تاریخ:
نامعلوم – محل بازداشت:
تهران۱۵ – میثم شریف –
بازداشت شده در تاریخ: نامعلوم –
محل بازداشت: تهران۱۶ – نگین
آرامش – بازداشت شده در تاریخ: ۱۲
دیماه – محل بازداشت: تهران۱۷
– میکائیل قلی راد – بازداشت شده
در تاریخ: ۱۲ دیماه – محل بازداشت:
تهران۱۸ – سما درخشانی –
بازداشت شده در تاریخ: نامعلوم –
محل بازداشت: تهران۱۹ – فائزه
عبدی پور – بازداشت شده در تاریخ:
نامعلوم – محل بازداشت:
تهران۲۰ – مجید مسافر –
بازداشت شده در تاریخ: نامعلوم –
محل بازداشت: تهران۲۱ – محمد
خانی – بازداشت شده در تاریخ:
نامعلوم – محل بازداشت:
تهران۲۲ – سیاوش امجدی –
بازداشت شده در تاریخ: ۱۱ دیماه –
محل بازداشت: تهران۲۳ – محسن
شاهسون – بازداشت شده در تاریخ:
نامعلوم – محل بازداشت:
تهران۲۴ – سینا غفاری –
بازداشت شده در تاریخ: نامعلوم –
محل بازداشت: تهران۲۵ – لیلا
حسین زاده – بازداشت شده در تاریخ:
۱۱ دیماه – محل بازداشت:
تهران۲۶ – سینا ربیعی –
بازداشت شده در تاریخ: نامعلوم –
محل بازداشت: تهران۲۷ – محسن
حق شناس – بازداشت شده در تاریخ:
نامعلوم – محل بازداشت:
تهران۲۸ – پدرام پذیره –
بازداشت شده در تاریخ: نامعلوم –
محل بازداشت: تهران۲۹ – محمد
محمدیان – بازداشت شده در تاریخ:
نامعلوم – محل بازداشت:
تهران۳۰ – علی مظفری –
بازداشت شده در تاریخ: نامعلوم –
محل بازداشت: تهران۳۱ – مهدی
وهابی ثانی – بازداشت شده در
تاریخ: نامعلوم – محل بازداشت:
تهران۳۲ – سهیل موحدان –
بازداشت شده در تاریخ: نامعلوم –
محل بازداشت: تهران۳۳ – آرش
آوری – بازداشت شده در تاریخ:
نامعلوم – محل بازداشت:
تهران۳۴ – دانیال ایمان –
بازداشت شده در تاریخ: نامعلوم –
محل بازداشت: تهران۳۵ – امیر
حسین علم طلب – بازداشت شده در
تاریخ: نامعلوم – محل بازداشت:
تهران۳۶ – مجید اکبری –
بازداشت شده در تاریخ: نامعلوم –
محل بازداشت: تهران۳۷ – محسن
ترابی – بازداشت شده در تاریخ:
نامعلوم – محل بازداشت:
تهران۳۸ – کسری نوری –
بازداشت شده در تاریخ: نامعلوم –
محل بازداشت: تهران۳۹ – عارف
فتحی – بازداشت شده در تاریخ:
نامعلوم – محل بازداشت:
تهران۴۰ – محسن میر محسنی –
بازداشت شده در تاریخ: نامعلوم –
محل بازداشت: تهران۴۱ – محمد
جواهری – بازداشت شده در تاریخ: ۱۲
دیماه – محل بازداشت: سردشت۴۲
– محمد شریفی مقدم ریابی –
بازداشت شده در تاریخ: ۹ دیماه –
محل بازداشت: تهران۴۳ – امین
رضایی – بازداشت شده در تاریخ: ۸
دیماه – محل بازداشت:
زاهدان۴۴ – امید ارسلان پژمان
– بازداشت شده در تاریخ: ۸ دیماه –
محل بازداشت: زاهدان۴۵ –
یاسین میرزایی – بازداشت شده در
تاریخ: ۸ دیماه – محل بازداشت:
زاهدان۴۶ – محمد احمدیان هروی
– بازداشت شده در تاریخ: ۱۰ دیماه
– محل بازداشت: تهران۴۷ –
محسن حق‌شناس – بازداشت شده در
تاریخ: ۱۱ دیماه – محل بازداشت:
تهران۴۸ – وحید مظهری –
بازداشت شده در تاریخ: نامعلوم –
محل بازداشت: کرمانشاه۴۹ –
محمد رضا سروری – بازداشت شده در
تاریخ: ۹ دیماه – محل بازداشت:
سبزوار۵۰ – عباسعلی دادی –
بازداشت شده در تاریخ: ۱۳دیماه –
محل بازداشت: نامعلوم۵۱- سینا
عمران – بازداشت شده در تاریخ: ۱۲
دیماه – محل بازداشت: تهران۵۲-
پیمان گراوند – بازداشت شده در
تاریخ: نامعلوم – محل بازداشت:
تهران۵۳- علی براتعلی –
بازداشت شده در تاریخ: ۱۲ دیماه –
محل بازداشت: تهران۵۴- پوریا
خزایی – بازداشت شده در تاریخ: ۱۲
دیماه – محل بازداشت: تهران۵۵-
احمد صفری – بازداشت شده در تاریخ:
۱۱ دیماه – محل بازداشت:
نهاوند۵۶ – فرامرز امیدی –
بازداشت شده در تاریخ: ۱۱ دیماه –
محل بازداشت: کرمانشاه۵۷ –
یاسر حبیبی – بازداشت شده در
تاریخ: ۱۱ دیماه – محل بازداشت:
کرمانشاه۵۸ – شمس الدین کاکه
ای – بازداشت شده در تاریخ: ۱۱
دیماه – محل بازداشت:
کرمانشاه۵۹ – حمزه رهنما –
بازداشت شده در تاریخ: ۱۱ دیماه –
محل بازداشت: کرمانشاه۶۰ –
آزاد تقی زاده – بازداشت شده در
تاریخ: ۱۱ دیماه – محل بازداشت:
کرمانشاه۶۱ – غلام علی مصور –
بازداشت شده در تاریخ: ۱۱ دیماه –
محل بازداشت: کرمانشاه۶۲ –
ایرج حمیدی – بازداشت شده در
تاریخ: ۱۱ دیماه – محل بازداشت:
ارومیه۶۳ – یزدان فرج زاده –
بازداشت شده در تاریخ: نامعلوم –
محل بازداشت: ایلام۶۴ – سارا
جمشیدی – بازداشت شده در تاریخ:
نامعلوم – محل بازداشت:
ایلام۶۵ – سلیمان عبدی –
بازداشت شده در تاریخ: نامعلوم –
محل بازداشت: ایلام۶۶ – سامان
ارغوانی – بازداشت شده در تاریخ:
نامعلوم – محل بازداشت:
ایلام۶۷ – مظفر رحمانی –
بازداشت شده در تاریخ: نامعلوم –
محل بازداشت: ایلام۶۸ – محمد
معصومی – بازداشت شده در تاریخ:
نامعلوم – محل بازداشت:
ایلام۶۹ – لقمان کرمی –
بازداشت شده در تاریخ: نامعلوم –
محل بازداشت: ایلام۷۰ – هادی
کرمی – بازداشت شده در تاریخ:
نامعلوم – محل بازداشت:
ایلام۷۱ – جواد کرمی –
بازداشت شده در تاریخ: نامعلوم –
محل بازداشت: ایلام۷۲ – فرهاد
کرمی – بازداشت شده در تاریخ:
نامعلوم – محل بازداشت:
ایلام۷۳ – سلمان عبداللهی –
بازداشت شده در تاریخ: نامعلوم –
محل بازداشت: ایلام۷۴ – محمود
چمن گل – بازداشت شده در تاریخ:
نامعلوم – محل بازداشت:
ایلام۷۵ – روح الله ارغند –
بازداشت شده در تاریخ: نامعلوم –
محل بازداشت: ایلام۷۶ – لاله
آقایی – بازداشت شده در تاریخ:
نامعلوم – محل بازداشت:
ایلام۷۷ – عباس ارغند –
بازداشت شده در تاریخ: نامعلوم –
محل بازداشت: ایلام۷۸ – حافظ
عبداللهی – بازداشت شده در تاریخ:
نامعلوم – محل بازداشت:
ایلام۷۹ – جبرئیل زارعی –
بازداشت شده در تاریخ: نامعلوم –
محل بازداشت: ایلام۸۰ – علی
زارعی – بازداشت شده در تاریخ:
نامعلوم – محل بازداشت:
ایلام۸۱ – محمود معصومی –
بازداشت شده در تاریخ: نامعلوم –
محل بازداشت: ایلام۸۲ – علی
شرفی – بازداشت شده در تاریخ:
نامعلوم – محل بازداشت:
اهواز۸۳ – صلاح مزرعه –
بازداشت شده در تاریخ: نامعلوم –
محل بازداشت: ابوحمیظه۸۴ –
نبی مزرعه – بازداشت شده در تاریخ:
نامعلوم – محل بازداشت:
ابوحمیظه۸۵ – فلاح مزرعه –
بازداشت شده در تاریخ: نامعلوم –
محل بازداشت: ابوحمیظه۸۶ –
عماد دمنی – بازداشت شده در تاریخ:
نامعلوم – محل بازداشت:
اهواز۸۷ – علی اکبر عساکره –
بازداشت شده در تاریخ: نامعلوم –
محل بازداشت: شادگان۸۸ – مجید
عساکره – بازداشت شده در تاریخ:
نامعلوم – محل بازداشت:
شادگان۸۹ – محمود حریزاوی –
بازداشت شده در تاریخ: نامعلوم –
محل بازداشت: اهواز۹۰ – جواد
خیبر – بازداشت شده در تاریخ: ۱۳
دیماه – محل بازداشت:
کرمانشاه۹۱ – علی حقی –
بازداشت شده در تاریخ: ۱۳ دیماه –
محل بازداشت: کرمانشاه۹۲ –
ارژنگ زرگوش – بازداشت شده در
تاریخ: نامعلوم – محل بازداشت:
کرمانشاه۹۳ – امید اجلال –
بازداشت شده در تاریخ: نامعلوم –
محل بازداشت: ارومیه۹۴ – ولی
امیری – بازداشت شده در تاریخ: ۱۱
دیماه – محل بازداشت:
کرمانشاه۹۵ – جمشید خوش آواز
– بازداشت شده در تاریخ: ۱۱ دیماه
– محل بازداشت: سنندج۹۶ –
بهمن تفضلی نصب – بازداشت شده در
تاریخ: ۱۱ دیماه – محل بازداشت:
دهدشت۹۷ – بهنام قائدی –
بازداشت شده در تاریخ: ۱۱ دیماه –
محل بازداشت: دهدشت۹۸ –
علیرضا معینیان – بازداشت شده در
تاریخ: ۱۱ دیماه – محل بازداشت:
تهران۹۹ – قادر دالان –
بازداشت شده در تاریخ: ۱۱ دیماه –
محل بازداشت: ارومیه۱۰۰ –
عبدالجبار خالدی – بازداشت شده در
تاریخ: ۱۱ دیماه – محل بازداشت:
کرمانشاه۱۰۱ – شهلا وحدت‌پور
– بازداشت شده در تاریخ: ۱۱ دیماه
– محل بازداشت: ارومیه۱۰۲-
مهدی توپچی – بازداشت شده در
تاریخ: ۱۳ دیماه – محل بازداشت:تهران

هیچ نظری موجود نیست: