نگاهي به...

هر آنچه منتشر ميشود به قصد و هدف آگاهی رسانی و روشنگری است۰ ما حق "آزاد ی بيان" و" قلم" را جزء لاينفک مبارزه خود ميدانيم! ما را از بر چسب و افترا زدن باکی نيست! سلام به شهدای خلق! سلام به آزادی!

۱۳۹۰ آبان ۹, دوشنبه

آخرین سنگر آزادی، رحیم رئیس‌نیا - از جنبش فدایی تا تشکیلاتهای فدایی، علی فرمانده - از مقالات شاعر و نویسنده انقلابی شهید کبیر خسرو گلسرخی - از مقالات صمد بهرنگی - اسناد تاریخی جنبش کارگری، سوسیال دمکراسی و کمونیستی ایران 2، آثار آوتیس سلطانزاده، خسرو شاکری، فرهاد کشاورز، امیرحسین گنج‌بخش - اسناد تاریخی جنبش کارگری، سوسیال دمکراسی و کمونیستی ایران جلد 4، آثار آ. سلطانزاده - اسناد تاریخی جنبش کارگری، سوسیال دمکراسی و کمونیستی ایران 9، خسرو شاکری - اسناد محرمانه وزارت خارجه بریتانیا جلد 2 - اسناد نفت، اداره کل انتشارات و تبلیغات، سال 1330 - انقلاب و ضد انقلاب در ایران، ی. ر. ا. علوی - انگلیسیان در ایران، دنیس رایت، ترجمه صدری افشار - ایرانیان در میان انگلیسیان، دنیس رایت، ترجمه کریم امامی - بخشی از اسناد میکونوس، پرویز دستمالچی - بیراهه، پاسخ به ((کژراهه)) احسان طبری، عبدالله برهان - پنجاه سال نفت ایران، مصطفی فاتح، سال 1335 - پیش نویس قانون اساسی جمهوری مشروطه ایران، سازمان پارس و شورای براندازی - تاریخ مبارزات ضدامپریالیستی مردم ایران، احمد خلیل اله مقدم - جمهوری 1946 کردستان، ترجمه سید محمد صمدی - حزب توده به روایت حزب توده، ایرج هاشمی‌زاده - خاطرات لیتن، سرکنسول آلمان در تبریز در اثنای جنگ جهانی اول - خاطرات منتشرنشده م. ا. به آذین - خاطرات من از زنده‌یاد دکتر حسین فاطمی، مکری - زیر آفتاب سوزان، اسکار فن نیدرمایر - رشد سرطانی انتگراسیون اسلامی، انتشارات سهند - ژنرال <بیطرف>، عباس قره‌باغی، انتشارات سهند - سازمان افسران حزب توده ایران 1333 - 1323، محمدحسین خسروپناه - سوسیال دمکراسی و انقلاب، دستمالچی، شاکری - طرحی در باره اصلاحات ارضی، ب-پارسا - فرهنگ ستیزی در دوران رضاشاه، به کوشش محمود دلفانی - قیام افسران خراسان، ابوالحسن تفرشیان - قیام افسران خراسان، احمد شفائی - قیام نافرجام، شورش لهاک‌خان سالار جنگ، خراسان، تیرماه 1305، کاوه بیات - کتاب 20 جلدی اخبار کردستان، بهزاد خوشحالی - کتاب سیاه، تیمور بختیار - کتاب‌شناسی و راهنمای مارکسیسم، بهمن دهگان - کمونیزم در ایران، سرهنگ ستاد علی زیبائی - کوششی در راه تحول اندیشه و عمل، حسن ماسالی - گذر از برزخ، یادمانده‌های یک توده‌ای در تبعید، ناصر زربخت - گزارش تجربه جنگل، یوسف - گفتگو با تاریخ، نورالدین کیانوری - گلگون کفنان، گوشه ای از تاریخ نظامی معاصر، سرتیپ میرحسین یکرنگیان - گماشتگی‌های بدفرجام، دکتر حسن نظری - گوشه‌هایی از تاریخ معاصر ایران، رسول مهربان - ما و بیگانگان، نصرت‌الله جهانشاه‌لوی افشار - مبارزه ملی و مبارزه طبقاتی، انتشارات اسماعیل شریف‌زاده، زمستان 1356 - محاکمه محاکمه گران، محمد گلبن - یوسف شریفی - مختصری از تاریخچه چریکهای فدایی خلق ایران موسوم به اشرف دهقانی - مختصری از تاریخچه سازمان مجاهدین خلق ایران - مطبوعات کمونیستی ایران در مهاجرت در سالهای 1311-1296، سولماز رستموا - ملخ‌ها، بهروز دهقانی - مناظره تلویزیونی طبری، مصباح، سروش، نگهدار - مناظره تلویزیونی کیانوری، فتاپور، بهشتی، پیمان - مهاجرت سوسیالیستی و سرنوشت ایرانیان، بابک امیرخسروی و محسن حیدری - میزگرد سیاسی: عزت اله سحابی، دکتر پیمان، ابراهیم یزدی، پیروز دوانی - نامه های دکتر مصدق، محمد ترکمان - نظام پیشنهادی برای آینده ایران، مجامع اسلامی ایرانیان - نظر از درون به نقش حزب توده ایران؛ بابک امیرخسروی - نظری به شوراهای کارگری، نشر مبارز - نگاهی از درون به جنبش چپ ایران، گفتگو با مهدی خانبابا تهرانی - نگاهی گذرا به سازمان فداییان خلق ایران - اکثریت - وقتیکه رویزیونیستها تاریخ می‌نویسند، نقدی بر تاریخ نوین ایران - کتاب جلد سفید

-
-
-
-
-
-
-
-
-
انقلاب و ضد انقلاب در ایران، ی. ر. ا. علوی
-
-
-
-
بیراهه، پاسخ به ((کژراهه)) احسان طبری، عبدالله برهان
-
-
-
-
-
حزب توده به روایت حزب توده، ایرج هاشمی‌زاده
-
خاطرات لیتن، سرکنسول آلمان در تبریز در اثنای جنگ جهانی اول
-
خاطرات منتشرنشده م. ا. به آذین
-
خاطرات من از زنده‌یاد دکتر حسین فاطمی، مکری
-
-
-
-
-
-
-
-
قیام افسران خراسان، ابوالحسن تفرشیان
-
قیام افسران خراسان، احمد شفائی
-
قیام نافرجام، شورش لهاک‌خان سالار جنگ، خراسان، تیرماه 1305، کاوه بیات
-
-
-
-
-
-
-
-
-
گلگون کفنان، گوشه ای از تاریخ نظامی معاصر، سرتیپ میرحسین یکرنگیان
-
-
-
-
-
-
مختصری از تاریخچه چریکهای فدایی خلق ایران موسوم به اشرف دهقانی
-
مختصری از تاریخچه سازمان مجاهدین خلق ایران
-
-
-
مناظره تلویزیونی طبری، مصباح، سروش، نگهدار -
-
-
میزگرد سیاسی: عزت اله سحابی، دکتر پیمان، ابراهیم یزدی، پیروز دوانی -
-
-
-
-
-
نگاهی گذرا به سازمان فداییان خلق ایران - اکثریت
-

هیچ نظری موجود نیست: