نگاهي به...

هر آنچه منتشر ميشود به قصد و هدف آگاهی رسانی و روشنگری است۰ ما حق "آزاد ی بيان" و" قلم" را جزء لاينفک مبارزه خود ميدانيم! ما را از بر چسب و افترا زدن باکی نيست! سلام به شهدای خلق! سلام به آزادی!

۱۳۹۶ دی ۱۷, یکشنبه

خامنه ای جلاد نگاه کن!اينجا ايران است!نه بيافرا

خامنه ای جلاد نگاه کن!اينجا ايران است!نه "بيافرا"!
روستای جورین روایت زنانی است که در نقطه های مرزی بلوچستان ،

هیچ نظری موجود نیست: