نگاهي به...

هر آنچه منتشر ميشود به قصد و هدف آگاهی رسانی و روشنگری است۰ ما حق "آزاد ی بيان" و" قلم" را جزء لاينفک مبارزه خود ميدانيم! ما را از بر چسب و افترا زدن باکی نيست! سلام به شهدای خلق! سلام به آزادی!

۱۳۹۶ بهمن ۱۰, سه‌شنبه

روزنامه ی «اطلاعات»: پاریس - نوفل شاتو - اختصاصی اطلاعات

روزنامه ی «اطلاعات»:
پاریس - نوفل شاتو - اختصاصی اطلاعات
 س- در حکومت جمهوری اسلامی آیا آزادی احزاب بیان و عقیده وجود دارد ؟
ج۔ ملاک جواز و عدم جو از آزادی ، خیانت به دین و ملت است. آزادی تا آنجا که به ملت خیانت نباشد مانعی ندارد ولی اگر یک و طن فروش آزاد باشد حزبی تشکیل دهد و علیه دین و دیانت و ملت و مملکت تبلیغ کند، شدیدا از آن جلوگیری میشود. آنچه آزادی است ، آزادی افکار است، البته باید روزنامه و مجله خودشان را هم با آرم و مشخصات معین کنند، نه اینکه صفحه اول روزنامه را مزین بنام پیغمبر و امام کنند و اخبار ایران را که سراسر مذهبی است نقل کنند ولی تحلیل هایی که میشود برضد معتقدات ملی و مذهبی جامعه باشد. این یک خیانت است و شدیدا چهار چوب ها باید مشخص گردد.
مابا نشریات چپی بشرط اینکه آرم مشخص داشته باشند تاملت بتواند عقیده خودش را راجع به آن ابراز دارد موافقت مینمائیم. و خیلی هم خوشحالیم و این معنی آزادی است و گرنه یک حقه بازی سیاسی است . ملت باید تشخیص دهد چه نوع فکری را از چه شخصی ویاگروهی بپذیرد و یا ترویج کند! از همه اینها که بگذریم امروز که ملت مابراستی گرفتار ابر قدرتهاست و هر روز شاهد توطئه ای است فقط اتحاد است که تمام توطئه هارا خنثی میکند و ما امیدواریم این اتحاد حفظ شود.
س - حزب توده آزادی فعالیت دارد بانه ؟
ج۔ سلام علیکم حال شما خوبه ؟!! |
س - بعضی ها میگویند جمهوری اسلامی بسوی استبداد خواهد رفت، نظر شما . دراین باره چیست ؟
ج۔ استبداد یعنی چه؟اگر بمعنی خودسری و دیکتاتوری طبقه حاکم باشد که هم میدانیم در اسلام این چیز ها معنی ندارد . بزندگانی حضرت رسول و مولای متقیان امیرمومنان و سالار همه دلاوران نگاه کنید . اگر به این معناست که جلوی فحشاء و مفاسدی را که ممکن است طبقه ای خوششان بیاید گرفته شود، آری اسلام مستبد است . نه اینکه کشیده میشود به استبداد . در تمام جهان آزادی برطبق قوانینشان مورد قبول است ، نه آزادی مطلق .
س_ نقش آمریکا ، چین ، شوروی و انگلستان در جریانات اخیر چه بوده است؟
ج۔ آمریکا که سراپا ایران را وابسته بخود کرده است ، چرا از رژیم شاه دفاع نکند؟ او که نفت را میبرد و بجای آن اسلحه وارد ایران میکرد و ایران را پایگاهی برای خود کرده بود، چه کسی بهتر از شاه میتوانست منافع آنان را حفظ کند ، ایران چه از نظر سیاسی ، اقتصادی و نظامی و چه فرهنگی زائده آمریکاست و تا رژیم فعلی هست این وابستگی ادامه دارد و نقش آمریکا هم با این تعریف روشن میشود، شوروی که همیشه در دوزه باز است.  گاز ما را میبرد و تا چندی پیش مردم شجاع ایران را مردمی مرتجع و فناتیک معرفی میکرد ولی اکنون قیافه ای عکس آنچه هنوز بر دل میپروراند گرفته است. شوروی چهکسی بهتر از شاه را میتواند پیدا کند و چرا از شاه . دفاع نکند . انگلستان حیله گر هم چیزیست در حد آندو و آقای محترم چین هم که بر روی اجساد مردم ما جشن گرفت و جام شراب خود را با شاه بر روی اجساد شهدای مانوشید . امروز ملتی بپاخاسته است تا بدون اتکاء به شرق و غرب روی پای خود بایستد .
س- قراردادهای دول خارجی با ایران در جمهوری اسلامی چه شکلی پیدا میکنند ؟
ج۔ قراردادها دو گونه است : قراردادهایی است که بنفع ملت است که آنها به همانصورت باقی میماند و قراردادهایی است که به ضرر ملت است، آنها حتما لغو خو اهد شد .
س- آیا ایران به عضویت خود در سازمان های جهانی ادامه میدهد ؟
ج_ این بستگی به متخصصین و آگاهان به آمو ردارد، آنچه میتوان گفت اینست که ملاک بودن و نبودن در این سازمان ها ضرر و عدم ضرر به ملت است .
س- مناسبات ایران با کشور های اسلامی چگونه خواهد بود ؟
ج- ملت های اسلامی با دولت های اسلامی فرق میکند. ملت های اسلامی همه با هم برادرند ولی وضع دولت های اسلامی مورد مطالعه است چون بعضی از آنان را نمیشود دولت اسلامی نامید ، چون آنان بتمام معنی خود را در اختیار غرب یا شرق گذاشته اند ، آیا دولت سادات را نمیبینید؟ آیا اصولا به عربستان فکر کرده اید . و اقعا که شرم آور است .
مصاحبه با «حاج احمد خمینی» پیش از بازگشت به ایران

هیچ نظری موجود نیست: