نگاهي به...

هر آنچه منتشر ميشود به قصد و هدف آگاهی رسانی و روشنگری است۰ ما حق "آزاد ی بيان" و" قلم" را جزء لاينفک مبارزه خود ميدانيم! ما را از بر چسب و افترا زدن باکی نيست! سلام به شهدای خلق! سلام به آزادی!

۱۳۹۶ آبان ۲۷, شنبه

مزار کل داوود و احمد ابن اسحاق سرپل‌ذهاب پذیرای خانواده‌های غزا داریست که در سوگ عزیزانشان نشسته‌اند.

 مزار کل داوود و احمد ابن اسحاق سرپل‌ذهاب پذیرای خانواده‌های غزا داریست که در سوگ عزیزانشان نشسته‌اند.

 • رضا کریمی بر سر مزار دختر ۲.۵ ساله و همسر خود که سه ماهه باردار بوده نشسته است-مزار احمد ابن اسحاق سرپل‌ذهاب
 • رضا کریمی بر سر مزار دختر ۲.۵ ساله و همسر خود که سه ماهه باردار بوده نشسته است-مزار احمد ابن اسحاق سرپل‌ذهاب
 • اعضا و آشنایان خانواده مراد بیگی که در محله فولادی سرپل ذهاب در اثر زلزله از دست رفته‌اند بر سر مزار آنان سوگواری می‌کنند.خانواده‌های مراد بیگی ده تن از اعضا خود را از ۴ماهه تا ۷۰ ساله از دست داده است-مزار کل داوود سرپل ذهاب.
 • اعضا و آشنایان خانواده مراد بیگی که در محله فولادی سرپل ذهاب در اثر زلزله از دست رفته‌اند بر سر مزار آنان سوگواری می‌کنند.خانواده‌های مراد بیگی ده تن از اعضا خود را از ۴ماهه تا ۷۰ ساله از دست داده است-مزار کل داوود سرپل ذهاب.
 • اعضا و آشنایان خانواده مراد بیگی که در محله فولادی سرپل ذهاب در اثر زلزله از دست رفته‌اند بر سر مزار آنان سوگواری می‌کنند.خانواده‌های مراد بیگی ده تن از اعضا خود را از ۴ماهه تا ۷۰ ساله از دست داده است-مزار کل داوود سرپل ذهاب.
 • مزار یکی ازاعضای خانواده مراد بیگی که در محله فولادی سرپل ذهاب در اثر زلزله از دست رفته‌ است.خانواده‌های مراد بیگی ده تن از اعضا خود را از ۴ماهه تا ۷۰ ساله از دست داده است-مزار کل داوود سرپل ذهاب.
 • اعضا و آشنایان خانواده مراد بیگی که در محله فولادی سرپل ذهاب در اثر زلزله از دست رفته‌اند بر سر مزار آنان سوگواری می‌کنند.خانواده‌های مراد بیگی ده تن از اعضا خود را از ۴ماهه تا ۷۰ ساله از دست داده است-مزار کل داوود سرپل ذهاب.
 • اعضا و آشنایان خانواده مراد بیگی که در محله فولادی سرپل ذهاب در اثر زلزله از دست رفته‌اند بر سر مزار آنان سوگواری می‌کنند.خانواده‌های مراد بیگی ده تن از اعضا خود را از ۴ماهه تا ۷۰ ساله از دست داده است-مزار کل داوود سرپل ذهاب.
 • اعضا و آشنایان خانواده مراد بیگی که در محله فولادی سرپل ذهاب در اثر زلزله از دست رفته‌اند بر سر مزار آنان سوگواری می‌کنند.خانواده‌های مراد بیگی ده تن از اعضا خود را از ۴ماهه تا ۷۰ ساله از دست داده است-مزار کل داوود سرپل ذهاب.
 • اعضا و آشنایان خانواده مراد بیگی که در محله فولادی سرپل ذهاب در اثر زلزله از دست رفته‌اند بر سر مزار آنان سوگواری می‌کنند.خانواده‌های مراد بیگی ده تن از اعضا خود را از ۴ماهه تا ۷۰ ساله از دست داده است-مزار کل داوود سرپل ذهاب.
 • اعضا و آشنایان خانواده مراد بیگی که در محله فولادی سرپل ذهاب در اثر زلزله از دست رفته‌اند بر سر مزار آنان سوگواری می‌کنند.خانواده‌های مراد بیگی ده تن از اعضا خود را از ۴ماهه تا ۷۰ ساله از دست داده است-مزار کل داوود سرپل ذهاب.
 • اعضا و آشنایان خانواده مراد بیگی که در محله فولادی سرپل ذهاب در اثر زلزله از دست رفته‌اند بر سر مزار آنان سوگواری می‌کنند.خانواده‌های مراد بیگی ده تن از اعضا خود را از ۴ماهه تا ۷۰ ساله از دست داده است-مزار کل داوود سرپل ذهاب.
 • اعضا و آشنایان خانواده مراد بیگی که در محله فولادی سرپل ذهاب در اثر زلزله از دست رفته‌اند بر سر مزار آنان سوگواری می‌کنند.خانواده‌های مراد بیگی ده تن از اعضا خود را از ۴ماهه تا ۷۰ ساله از دست داده است-مزار کل داوود سرپل ذهاب.

هیچ نظری موجود نیست: