نگاهي به...

هر آنچه منتشر ميشود به قصد و هدف آگاهی رسانی و روشنگری است۰ ما حق "آزاد ی بيان" و" قلم" را جزء لاينفک مبارزه خود ميدانيم! ما را از بر چسب و افترا زدن باکی نيست! سلام به شهدای خلق! سلام به آزادی!

۱۳۹۶ مهر ۲۸, جمعه

مقاومت جانانه یک دخترهموطن در برابر رفتار تحقیرآمیز ماموران گشت ارشاد در...

هیچ نظری موجود نیست: