نگاهي به...

هر آنچه منتشر ميشود به قصد و هدف آگاهی رسانی و روشنگری است۰ ما حق "آزاد ی بيان" و" قلم" را جزء لاينفک مبارزه خود ميدانيم! ما را از بر چسب و افترا زدن باکی نيست! سلام به شهدای خلق! سلام به آزادی!

۱۳۹۶ آبان ۳, چهارشنبه

کتاب وداع من با آسمان در سال ۲۰۱۰ نوشته شده و دو سال بعد به فارسی منتشر شده است. ترجمه فارسی کتاب ۴۲۰ صفحه، شش بخش و یک پس

کتاب وداع من با آسمان در سال ۲۰۱۰ نوشته شده و دو سال بعد به فارسی منتشر شده است.
ترجمه فارسی کتاب ۴۲۰ صفحه، شش بخش و یک پس گفتار دارد. 


فصل های کتاب عبارتند: 


بخش اول
سلام آلمان

بخش دوم
قادر متعال سکوت کرد

بخش سوم 

وداع با پدر

بخش چهارم
ازدواج اجباری من با آلمان

بخش پنجم
سرزمین هماهنگی کامل؟

بخش ششم
آلمان، سرنوشت من

پس‌گفتار
روایت برای ادامه‌ی زندگی

هیچ نظری موجود نیست: