نگاهي به...

هر آنچه منتشر ميشود به قصد و هدف آگاهی رسانی و روشنگری است۰ ما حق "آزاد ی بيان" و" قلم" را جزء لاينفک مبارزه خود ميدانيم! ما را از بر چسب و افترا زدن باکی نيست! سلام به شهدای خلق! سلام به آزادی!

۱۳۹۶ شهریور ۱۶, پنجشنبه

جلاران ، روستای محروم در خراسان جنوبی

جلاران ، روستای محروم در خراسان جنوبیبیرجند- جلاران، از روستاهای شهرستان مرزی درمیان،در 

خراسان
 جنوبی است.کمبود آب، قطع برق و نبود راه آسفالته 

مهمترین 
مشکل آن است، جلاران در 25 کیلو متری مرز با افغانستان 

و50
 کیلو متری اسدیه مرکز درمیان قراردارد.


هیچ نظری موجود نیست: