نگاهي به...

هر آنچه منتشر ميشود به قصد و هدف آگاهی رسانی و روشنگری است۰ ما حق "آزاد ی بيان" و" قلم" را جزء لاينفک مبارزه خود ميدانيم! ما را از بر چسب و افترا زدن باکی نيست! سلام به شهدای خلق! سلام به آزادی!

۱۳۹۶ فروردین ۲, چهارشنبه

 واقعا شرم آوره،  تصورکنید که رهبریک کشورحتی درسخنرانی وپیام نوروزی خود هم دروغ گفته درصدد فریب مردم بربیاید یک روز درمیان سخنرانی می کند ایشان درپیام نوروزی خود درباره وضعیت اقتصادی کشوردروغ می گوید که رییس جمهوری رد شده از فیلترشورای نگهبان وی تلویحا دروغ وفریبکاری وی را افشاء می کند و دربخش دیگری ادعای دفاع از رییس جمهوری منتخب مردم درسالهای 76، 84، 88 و92 وعدم تسلیم درمقابل کسانی که خواهان شکستن آرای مردم بودند را می کند که دراین نوشته به این می پردازیم

1- انتخابات خرداد 76 محمدخاتمی کاندیدای اصلاح طلب با رای قاطع 20 میلیون درمقابل رای 7 میلیونی ناطق نوری کاندیدای موردنظررهبری انتخاب وبلافاصله کاندیدای شکست خورده با تبریک پیروزی صحت انتخابات وپیروزی رقیب خود را اعلام می کند (بنابراین ادهای خامنه ای مبنی بر اینکه درسال 76 کسانی درصدد ابطال آراء بوده یا ادعای تقلب را کرده اند دروغ محض است)
2- انتخابات خرداد 84 دراین انتخابات سه جریان اصلاح طلب، اعتدالی وراست اصولگرا یا افراطی شرکت کرده بود ودرمرحله اول جریان اصلاح طلب مجموعا 10/2 میلیون رای ( کروبی با 5 میلیون، معین با 4 میلیون و مهرعلیزاده با 1/2 میلیون رای )، جریان اعتدالی با 7/9 میلیون رای ( هاشمی 6/2 میلیون ولاریجانی با 1/7 میلیون رای) وراست افراطی با 9/7 میلیون رای ( احمدی نژاد با 5/7 وقالیباف با 4 میلیون رای) درمقابل هم قرارداشتند یعنی اتحاد ذاتی اصلاح طلبان واعتدالیون که درتمام انتخابات بعدی هم مشخص است جمعا 18/1 میلیون رای را درمقابل 9/7 میلیون رای راست افراطی داشته اند
 جدا ازادعای تقلب وریختن بخشی ازآرای کروبی به نفع هاشمی برای زدن وی با مهره هاشمی درمرحله اول وبعد هم زدن هاشمی با مهره احمدی نژاد برای به مسند نشاندن کاندیدای منتخب رهبری که با ادعای تقلب درانتخابات توسط هاشمی نیزهمراه شد نگاهی به ترکیب آرای نهایی ( مرحله دوم انتخابات) براحتی اثبات کننده تقلب درانتخابات به میزان حداقل 10 میلیون رای می باشد که درانتخابات 88 هم شاهد آن می باشیم یعنی انتخاب احمدی نژاد نماینده راست افراطی با 17/2 میلیون رای درمقابل هاشمی نماینده ائتلاف اصلاح طلبان واعتدالیون با 10 میلیون رای درحالیکه رقم واقعی باید آرای 9.7 میلیونی احمدی نژاد درمقابل 18.1 میلیونی هاشمی باشد ( جابجایی حدود 8/5 میلیون رای دراین انتخابات را درنظرداشته باشید واینکه اکرحاکمی با عدم مقاومت موثرقربانیان یعنی کروبی درمرحله اول وهاشمی درمرحله دوم روبرو بشود قطعا درانتخابات بعدی این میزان تقلب وجابجایی آراء را افزایش
خواهد داد بهمان دلیل که اگربا مقاومت قربانیان یا مردم نظیرسال 88 روبرو شود درانتخابات بعدی یعنی 92 رفتارخود را تعدیل خواهد کرد !)
3- انتخابات خرداد 88 که درآن موسوی خود را با 22 میلیون رای (درمقابل بیش از10 میلیون رای کروبی و 7 میلیون رای احمدی نژاد) برنده قطعی اعلام کرده بود اما دوکارگزاراصلی تقلب یعنی صادق محصولی وزیرکشورو کامران دانشجو (معاون وزیرورییس ستادانتخابات) احمدی نژاد بیش از24 میلیون وموسوی بیش از13 میلیون رای را نفرات اول ودوم اعلام کرده وخامنه ای نیزگفته بود تقلب بیش ازده میلیون درنظام خیلی مشکل است درحالیکه هاشمی درگفتگوهای خصوصی خود با مقامات به تقلب حداقل 8 میلیونی درانتخاب احمدی نژاد اشاره کرده واخیرا نیزمحمدرضا باهنرگفته است که اینکه گفته می شود درانتخابات تقلب نمی شود سخن خیلی بیخودی است.
(توجه کنید که اختلاف بین 11-8.5 میلیون تقلب درانتخابات 84 و88 که نشاندهنده هم امکان تقلب درحد 10 میلیون رای وهم ترغیب به ادامه وگسترش تقلب درخرداد 88 پس ازتقلب 8/5 میلیونی درخرداد 84 وسپس عقب نشینی آشکار و تغییردرتاکتیک تقلب به رد صلاحیت کاندیدای مرجع یعنی هاشمی درسال 92 انجامید)
4- انتخابات خرداد 92 که بدنبال حوادث پی درپی پس از انتخابات 88 ونگرانی از سرایت امواج انقلابات بهارعربی به ایران ازیکسو و تحریم های بین المللی ناشی ازبرنامه اتمی ایران ومنجربه عقب نشینی قهرمانانه ! رهیری درمقابل آمریکا وگروه 1+5 ازسوی دیگرانتخابات نسبتا کم دامنه خرداد 92 را رقم زد.
این انتخابات که با ردصلاحیت کلیه کاندیداهای تاثیرگذارخارج ازحاکمیت، اصلاح طلبان، جریان اعتدال یعنی هاشمی با 6 نامزد وابسته با طیف راست حاکم برکشور که روحانی درمیان آنها بیشترین فاصله را با رهبری ونزدیکترین فاصله را با هاشمی داشته وازحمایت اصلاح طلبان هم برخوردارشد نشان داد که حتی با ردصلاحیت های کامل بازهم مردم برای تغییرمسالمت آمیزنظام وبیان اعتراض خود به نقطه مقابل حاکمان پناه می برند. تفاوت آرای روحانی با حدود 19 میلیون رای درمقابل جلیلی کاندید رهبری برای ریاست جمهوری با 4 میلیون رای ازیکطرف و یا تفاوت نزدیک به 13 میلیونی با قالیباف با 6 میلیون رای بخوبی نشان می دهد که درانتخابات فوق هم نه تقلبی درشمارش آراء (بغیرازتقلب دررد صلاحیت ها) ادعا شده ونه فردی ازبازندگان انتخابات چنین ادعایی کرده است که خامنه ای مدعی جلوگیری ازشکستن رای مردم گردیده خود را مدافع آن نشان دهد
نتیجه اینکه تنها تقلب درشمارش وانتخاب ریاست جمهوری ( جدا ازتقلب دررد صلاحیت ها) تنها دردوانتخابات خرداد 84 وخرداد 88 هم بطوررسمی وهم غیررسمی ادعا شده ورخ داده است وهرگونه ادعای تقلب که نیازبه دفاع رهبری ازرای مردم داشته باشد درانتخابات خرداد 76 وخرداد 92 یک دروغ وفریبکاری آشکاربرای پنهان کردن دوتقلب درسالهای 84 و88 (دوره احمدی نژاد) می باشد وبس
سوال: آیا این روش فریبکاری ودروغ ومخلوط کردن دوغ ودوشاب تنها درحوزه سیاست و انتخابات ریاست جمهوری می باشد؟
 پاسخ: خیر همانطوریکه درانتخابات مجالس خبرگان رهبری ودوره دهم مجلس دربخش سیاسی دیدید با استفاده ازتجارب دوره های قبل ونیزانتخابات ریاست جمهوری 92 تاکتیک جدید تقلب به ردصلاحیت ها تغییرمسیرداده است زیرا تجربه نشان داده است تقلب درردصلاحیت ها حتی دربعد ازانتخاب اولا به نخبگان قابل کنترل محدود می شود ونه مردم درکف خیابانها (بعنوان نمونه به کیس مینوخالقی نماینده اصفهان رجوع کنید که حتی ردصلاحیت وی پس ازانتخاب هم هزینه چندانی را به حاکمان تحمیل نکرد) وثانیا فاقد تاثیرمستقیم برمردمی می باشد که پس ازانتخاب نماینده خود بعنوان معترض درکف خیابانها بدنبال رای دزدیده شده خود می افتند.
اما دربخش های اقتصادی هم همین رویه ازسوی خامنه ای اعمال می گردد نگاهی به کیس فیش های حقوقی برخی مدیران ارشد دولتی دربخش های بانکی وبیمه وصنایع که ازسوی خامنه ای وحامیان وی بعنوان پرونده میلیاردی " حقوق های نجومی" نام گرفت ومقایسه آن با پرونده های چندهزارمیلیاردی در" بورسیه های جعلی" یا پرونده "مه آفرید خسروی" یا پرونده " بابک زنجانی"، پرونده اختلاس دربیمه مرکزی " محمدرضا رحیمی" ، پرونده اختلاس تامین اجتماعی "سعیدمرتضوی"، پرونده واگذاری بیش ازده هزارمیلیارد املاک نجومی وبیست هزارمیلیارد قراردادواگذاری به سپاه پاسداران وچند هزارمیلیارد تبلیغات وامورفرهنگی شهرداری تهران "محمدباقرثالیباف"و....نشان می دهد که رهبری یک کشوربه حقوق های میلیونی مدیران دولتی که دریافتی آنها درمقایسه با مدیران حکومتی شاغل درنهادهای وابسته به رهبری درحد صفراست یا با اینکه هم قانون پرداخت ها وهم مصوبات آن توسط مجالس ودولت دست نشانده احمدی نژاد بوده با هدف تضعیف دولت روحانی وخارج ازرسیدگی فانونی مشمول حتی اعلام محکومیت کیفری مدیران فوق ازسوی ایشان می شود ولی نست به صدهاهزارمیلیارداختلاس درزیرمجموعه خود کوچکترین حساسیتی نه تنها وجود ندارد بلکه دربرخی موارد نظیرکیس املاک نجومی با سکوت ودرموردبرخی نظیر بورسیه های جعلی با حمایت کامل ودرمواردی که ناچارپای وابستگان به وی به دادگاه کشیده شده است نظیرکیس مه آفرید خسروی یا پرونده های بیمه مرکزی وتامین اجتماعی متهمان نظیرعلینقی جهرمی رییس بانک صادرات، سعید مرتضوی رییس تامین اجتماعی یا محمدرضا رحیمی معاون اول به حبس ها یا جریمه های اندک یا سپری کردن ایام زندان درمنزل محکوم شده اند واین درحالی است که یک دانشجو به اتهام گفتن یک کلمه "فاشیست " به احمدی نژاد به اعدام ونرگس محمدی به اتهام مخالفت با مجازات اعدام که اکنون درنتیجه فشارهای بین المللی توسط حاکمیت مدنظرقرارگرفته است به 16 سال حبس مکررمحکوم گردیده است.
نگاهی به موارد فوق بخوبی نشان می دهد که سرمنشاء ریشه فساد اقتصادی و دروغ وفریبکاری که کشوررابه ورطه نابودی کشیده است را تنها باید درجعبه تاندورای خامنه ای وخرافات مذهبی گریبانگیرملت باید جستجوکرد ولاغیر. 

هیچ نظری موجود نیست: