نگاهي به...

هر آنچه منتشر ميشود به قصد و هدف آگاهی رسانی و روشنگری است۰ ما حق "آزاد ی بيان" و" قلم" را جزء لاينفک مبارزه خود ميدانيم! ما را از بر چسب و افترا زدن باکی نيست! سلام به شهدای خلق! سلام به آزادی!

۱۳۹۶ فروردین ۳, پنجشنبه

عکس ‏شعرخلاف جریان‏
هر جا که بار کوچ بر زمین می گذاریم
بذر گیاهان زودرو می پاشیم
هر جا که بار کوچ بر زمین می گذاریم
مرده ای محصول بر می داریم
در نی ها یمان نغمه سرزمین های دور را می دمیم
و بر غباررا ه ها
 از سم اسب هایمان نشان نقش می کنیم
نا ممان را سنگ به سنگ اینگونه حک می کنیم:
ای آذرخش
شب را بر ما روشن کن
کمی روشنش کن
 که ما هم زندگی را دوست می داریم...
«محمود درویش»

هیچ نظری موجود نیست: