نگاهي به...

هر آنچه منتشر ميشود به قصد و هدف آگاهی رسانی و روشنگری است۰ ما حق "آزاد ی بيان" و" قلم" را جزء لاينفک مبارزه خود ميدانيم! ما را از بر چسب و افترا زدن باکی نيست! سلام به شهدای خلق! سلام به آزادی!

۱۳۹۵ آذر ۲۰, شنبه

مشتی آخوند حرام لقمه و دزد و وطن فروش و خائن و زن باره!دورهم هم جمع شدند!

مشتی آخوند حرام لقمه و دزد و وطن فروش و خائن  و زن باره!دورهم هم جمع شدند!

هیچ نظری موجود نیست: