نگاهي به...

هر آنچه منتشر ميشود به قصد و هدف آگاهی رسانی و روشنگری است۰ ما حق "آزاد ی بيان" و" قلم" را جزء لاينفک مبارزه خود ميدانيم! ما را از بر چسب و افترا زدن باکی نيست! سلام به شهدای خلق! سلام به آزادی!

۱۳۹۵ آذر ۱۸, پنجشنبه

گدا گرسنه های ديروز!چپاولگران و دزد ومفتخورهای امروز!

 گدا گرسنه های ديروز!چپاولگران و دزد ومفتخورهای امروز!


 

گدا گرسنه های ديروز!چپاولگران و دزد ومفتخورهای امروز!

هیچ نظری موجود نیست: