نگاهي به...

هر آنچه منتشر ميشود به قصد و هدف آگاهی رسانی و روشنگری است۰ ما حق "آزاد ی بيان" و" قلم" را جزء لاينفک مبارزه خود ميدانيم! ما را از بر چسب و افترا زدن باکی نيست! سلام به شهدای خلق! سلام به آزادی!

۱۳۹۵ آبان ۲۶, چهارشنبه

شهادت دادن علیرضا اسدی زندانی محکوم به اعدام به ایمان به عیسی مسیح' پیش ...

هیچ نظری موجود نیست: