نگاهي به...

هر آنچه منتشر ميشود به قصد و هدف آگاهی رسانی و روشنگری است۰ ما حق "آزاد ی بيان" و" قلم" را جزء لاينفک مبارزه خود ميدانيم! ما را از بر چسب و افترا زدن باکی نيست! سلام به شهدای خلق! سلام به آزادی!

۱۳۹۵ آبان ۲۶, چهارشنبه

مصطفی آزمایش: چرا اوراق بازجویی و مدارک پرونده سعید امامی که بیش از ۸۰۰ ...

هیچ نظری موجود نیست: