نگاهي به...

هر آنچه منتشر ميشود به قصد و هدف آگاهی رسانی و روشنگری است۰ ما حق "آزاد ی بيان" و" قلم" را جزء لاينفک مبارزه خود ميدانيم! ما را از بر چسب و افترا زدن باکی نيست! سلام به شهدای خلق! سلام به آزادی!

۱۳۹۵ آبان ۳, دوشنبه

اعتراض ایرانیان آزاده به حضور حکومت آخوندی در نمایشگاه بین المللی کتاب د...

هیچ نظری موجود نیست: