نگاهي به...

هر آنچه منتشر ميشود به قصد و هدف آگاهی رسانی و روشنگری است۰ ما حق "آزاد ی بيان" و" قلم" را جزء لاينفک مبارزه خود ميدانيم! ما را از بر چسب و افترا زدن باکی نيست! سلام به شهدای خلق! سلام به آزادی!

۱۳۹۵ شهریور ۲۸, یکشنبه

جواد به همراه فرزندانش برای کار به کوره آجرپزی آمده است. همسر و فرزند نوزاد وی به علت مریضی در بیمارستان بستری هستند. در نیمه نخست هر سال تعدادی از اهالی مناطق جنوبی خراسان رضوی برای کار در کوره های آجرپزی به منطقه «قرقی» در حاشیه شهر مشهد مهاجرت می کنند

کار و زندگی در کوره های آجرپزی

- مشهد - جواد به همراه فرزندانش برای کار به کوره آجرپزی آمده است. همسر و فرزند نوزاد وی به علت مریضی در بیمارستان بستری هستند. در نیمه نخست هر سال تعدادی از اهالی مناطق جنوبی خراسان رضوی برای کار در کوره های آجرپزی به منطقه «قرقی» در حاشیه شهر مشهد مهاجرت می کنند.این کارگران به همراه همسر و فرزندان خود طی شش ماه اقامت در یک اتاق کوچک زندگی می کنند. 

8

هیچ نظری موجود نیست: