نگاهي به...

هر آنچه منتشر ميشود به قصد و هدف آگاهی رسانی و روشنگری است۰ ما حق "آزاد ی بيان" و" قلم" را جزء لاينفک مبارزه خود ميدانيم! ما را از بر چسب و افترا زدن باکی نيست! سلام به شهدای خلق! سلام به آزادی!

۱۳۹۳ دی ۵, جمعه

اینجا محله سیدی کرمان است. جایی که ترک‌تحصیل، اعتیاد و انواع آسیب‌های اجتماعی بر آینده کودکانش سایه افکنده است.

1419513765821_RAHIM BANIASADAZAD-1.jpg
1419513765914_RAHIM BANIASADAZAD-2.jpg
1419513766024_RAHIM BANIASADAZAD-3.jpg
1419513766133_RAHIM BANIASADAZAD-4.jpg
1419513766819_RAHIM BANIASADAZAD-5.jpg
1419513766928_RAHIM BANIASADAZAD-6.jpg
1419513767459_RAHIM BANIASADAZAD-10.jpg
1419513767786_RAHIM BANIASADAZAD-11.jpg
1419513767896_RAHIM BANIASADAZAD-12.jpg
1419513768020_RAHIM BANIASADAZAD-13.jpg
1419513768114_RAHIM BANIASADAZAD-14.jpg
1419513768208_RAHIM BANIASADAZAD-15.jpg
1419513768301_RAHIM BANIASADAZAD-16.jpg
1419513767022_RAHIM BANIASADAZAD-7.jpg
1419513767350_RAHIM BANIASADAZAD-8.jpg
1419513768410_RAHIM BANIASADAZAD-17.jpg
1419513768504_RAHIM BANIASADAZAD-18.jpg
1419513768613_RAHIM BANIASADAZAD-19.jpg
1419513768769_RAHIM BANIASADAZAD-20.jpg
1419513768863_RAHIM BANIASADAZAD-21.jpg1419537010392_102347.jpg
1419537010517_102350.jpg
1419537010642_102351.jpg
1419537010829_102352.jpg
1419537010922_102353.jpg
1419537011078_102357.jpg

1419537011749_102360.jpg
1419537011609_102359.jpg
1419537011874_102361.jpg
1419537012498_102363.jpg
1419537012623_102364.jpg
1419537012763_102366.jpg

1419537894898_ISNA-3.jpg
1419537894758_ISNA-2.jpg

1419537895335_ISNA-6.jpg
1419537895194_ISNA-5.jpg
1419537895460_ISNA-7.jpg
1419537895600_ISNA-8.jpg
1419537895756_ISNA-9.jpg
1419537895990_ISNA-10.jpg


هیچ نظری موجود نیست: